Intranet English

Program Ph.D.

Program Ph.D.

Fyziologický ústav zajišťuje systematickou přípravu studentů bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborů. Spolupracuje v tomto směru s řadou českých vysokých škol, ale i s renomovanými zahraničními institucemi. Nabídky témat bakalářských či diplomových prací naleznete jak na stránkách ústavu, tak i v informačních systémech příslušných fakult, kde pracovníci ústavu figurují jako školitelé. Pracovníci FGÚ jsou hlavními školiteli více než 90 postgraduálních studentů. Postgraduální studium je vždy organizováno oborovou radou a musí být zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou dizertační práce na příslušné vysoké škole.

  • Studijní obory
  • Program studia
  • Benefity studentů
  • Dokumenty
  • Kontakt

Studijní obory

Většina PGS studentů Fyziologického ústavu je zapojena do projektu „Doktorské studium biomedicíny“, který je koordinován Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou. Zapojení do konkrétních oborových rad pak závisí na jednotlivých školitelích a domluvě s nimi. PGS studium ve Fyziologickém ústavu mohou nicméně absolvovat i studenti jiných vysokých škol, např. VŠCHT v Praze. 

 

Fyziologický ústav je přímo akreditován jako školící pracoviště pro následující obory:

 

Univerzita Karlova:

Doktorský studijní program Fyziologie živočichů (PřF UK), do 31. 12. 2020

Doktorský studijní program Farmakologie a toxikologie (1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK), do 31. 12. 2020

Doktorský studijní program Neurovědy (1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK), do 31. 12. 2020

Doktorský studijní program Fyziologie a patofyziologie člověka (1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK), do 31. 12. 2020

Doktorský studijní program Lékařská biofyzika (1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK), do 31. 12. 2020

Doktorský studijní program Fyzika, stud. obor: Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (MFF UK), do 31. 8. 2019

Doktorský studijní program Vývojová a buněčná biologie (1. LF UK a 3. LF UK), do 31. 12. 2020

Doktorský studijní program Biologie a patologie buňky (1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK), do 31. 12. 2020

Doktorský studijní program Biomechanika (1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, VŠCHT), do 1. 11. 2017

Doktorský studijní program Biochemie a patobiochemie (1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK), do 1. 3. 2017

 

Vysoká škola chemicko-technologická:

Doktorský studijní program Vývojová biologie, do 31. 10. 2017

Doktorský studijní program Chemie, studijní obor: Biochemie (VŠCHT FPBT), do 1. 3. 2017

Doktorský studijní program Mikrobiologie, studijní obor: Mikrobiologie (VŠCHT FPBT), do 1. 3. 2017

Doktorský studijní program Biochemie a biotechnologie, studijní obor: Biotechnologie, do 1. 3. 2016

 

Volná místa pro Ph.D. studenty jsou inzerována na webových stránkách ústavu, popř. je možno dotázat se přímo u vedoucího zvolené pracovní skupiny.

Více

Program studia

Program Ph.D. studia ve FGÚ se vztahuje na studenty, zapsané k postgraduálnímu studiu na některé z vysokých škol ČR, jejichž školitelem (případně školitelem-specialistou) je zaměstnanec FGÚ a kteří alespoň část své vědecké práce v rámci studia uskutečňují v prostorách FGÚ.

 

Den otevřených dveří pro zájemce o Ph.D. studium

 

Úvodní kurz fyziologických metod pro nastupující Ph.D. studenty

 

Advancement Report - seminář, kde studenti v průběhu 3. ročníku připravují prezentaci o dosud dosažených výsledcích a konečných cílech své disertační práce

 

Burešovy přednášky - přednášky význačných vědců z celého světa se zaměřením příbuzným vědecké problematice FGÚ včetně možnosti besedy s pozvaným vědcem

 

Výjezdní zasedání všech Ph.D. studentů

 

• Kurz angličtiny 

 

Interní obhajoba disertační práce před jejím odevzdáním příslušné Oborové komisi

 

Prvoautorské minireview ve Physiological Research, dle podmínek definovaných časopisem (Instrukce pro autory PR reviews)

Více

Benefity studentů

Mzdové prostředky jsou poskytovány dle finančních možností vědeckého oddělení, jehož je PhD student členem. PhD studenti v prezenční formě studia mohou být zaměstnáni z institucionálních prostředků maximálně na 0,5 úvazku. Student přitom využívá všechny benefity vyplývající ze zaměstnaneckého poměru ve FGÚ, které jsou v souladu s právními předpisy.

Mezi studentské benefity patří:

 

Účast na akcích pro PhD studenty, organizovaných a dotovaných FGÚ

 

• Možnost účastnit se soutěží v rámci ústavu a speciálních soutěží pro PhD studenty FGÚ spojených s oceněním (diplom, finanční odměna)

 

• Možnost získání motivační odměny za úspěšné plnění povinností PhD studenta

 

• Možnost využítí odborného a metodického zázemí ústavu

 

• Možnost zapojení do celoústavních projektů

 

Jazykové kurzy angličtiny

Více

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR