Intranet Areál web

Výuka


Přehled přednášek zajišťovaných pracovníky Fyziologického ústavu na vysokých školách a kurzů organizovaných pro studenty ústavem.

 

Přednášky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze:

Behaviorální farmakologie

(odd. Neurofyziologie paměti - Kubešová, Valeš)

Neurobiologie chování a paměti

(odd. Neurofyziologie paměti - Stuchlík)

Bionika

(odd. Neurofyziologie paměti - Kubík, Moravec)

Pokročilá praktická cvičení z biochemie

(odd. Membránového transportu)

Biofyzikální chemie I

(odd. Strukturní biologie signálních proteinů - Tomáš Obšil, Olívia Petrvalská, Katarína Pšenáková)      

Základní přednáška, v níž jsou probírány základní principy využití metod fyzikální chemie při studiu biologických systémů. Hlavní pozornost je věnována studiu struktury a vlastností biopolymerů a metodám, které se pro toto studium používají.

Biofyzikální chemie II

(odd. Strukturní biologie signálních proteinů - Tomáš Obšil)

Tato přednáška navazuje a rozšiřuje přednášku Biofyzikální chemie I (MC260P44). Hlavní pozornost je věnována pokročilým metodám studia a interpretace struktury a funkce biopolymerů, zejména rentgenostrukturní analýze, NMR, kryoelektronové mikroskopii, analytické ultracentrifugaci, mikrokalorimetrii či povrchové resonanci plasmonu).

Fyzikální chemie

(odd. Strukturní biologie signálních proteinů - Tomáš Obšil)

Přednáška je zaměřena na základní disciplíny fyzikální chemie a jejich aplikace na problematiku životního prostředí. Velká pozornost je věnována fotochemii, elektrochemii a energetickým otázkám. Rovněž mikroheterogenní soustavy a jejich význam v přírodě je detailně vysvětlován.

Vývoj a regenerace svalů, typy svalových vláken a možnosti jejich transformace

(odd. Výzkumu bolesti)    

Význam svalů, vysvětlení vztahů mezi výživou a intenzitou pohybu, mezi intenzitou pohybu a typy svalových vláken, metody typizace svalových vláken, možnosti transformace svalových vláken, regulace vývoje a regenerace svalu.

Bioenergetika

(odd. Bioenergetiky - Marek Vrbacký)

Přednáška vás seznámí s principy bioenergetiky, tj. s přeměnami energie v živých soustavách. Důraz je kladen na výklad chemiosmotické teorie a membránové bioenergetiky. Budou vám představeny i metody výzkumu, jejichž praktická aplikace bude ilustrována na studiu mitochondriální patologie u člověka.

Bioenergetika a metabolismus

(odd. Bioenergetiky - Zdeněk Drahota, Tomáš Mráček, Petr Pecina)

Cílem přednášky je seznámit vás se základními principy energetického zabezpečování fyziologické funkční aktivity v různých eukaryotických buňkách. Budeme se rovněž zabývat mechanizmy regulujícími intenzitu procesu přeměny energie za fyziologických a patologických stavů.

 

Přednášky na 2. lékařské fakultě UK v Praze:

Základní mechanismy bolesti

(odd. Výzkumu bolesti - MUDr. Jiří Paleček CSc.)     

Proč cítíme bolest? Vysvětlení základních mechanizmů bolesti. Vnímání bolesti a jeho ovlivnění různými faktory. Akutní bolest je velmi důležitá, protože chrání organizmus před poškozením a odstranění vyvolávající příčiny ji většinou zastaví. Naproti tomu bolest chronická organizmus nechrání, ale vede k patologickému stavu, který pacienta poškozuje. Léčba chronických bolestivých stavů je velmi obtížná, zejména proto, že ještě nejsou známy všechny mechanizmy jejich vzniku.

Výukové kurzy Centra biomedicínského výzkumu

Základy receptorové neurofyziologie

(odd. Výzkumu bolesti)

Kurz je zaměřen na objasnění mechanismů funkce iontových kanálů a receptorů, jejichž aktivita je klíčová v přenosu signálů nervové soustavy. Pozornost je věnována zejména čtyřem oblastem: 1) NMDA receptory, 2) purinergní P2X receptory, 3) iontové TRP (transient receptor potential) kanály a 4) acetylcholinové receptory (muskarinové a nikotinové). Metody studia zahrnují molekulární biologii, biochemii, imunocytochemii, fluorescenční mikroskopii, farmakologii a elektrofyziologii.

Funkce a struktura buněčných membrán

(odd. Membránového transportu)

Tento týdenní výukový kurz CBV (Centrum Biomedicínského Výzkumu) pořádáme pravidelně každý semestr pro studenty mimopražských vysokých škol. V rámci kurzu jsou studenti seznámeni s nejnovějšími poznatky v oblasti struktury a funkce buněčných membrán a nejrůznějších membránových transportérů. Velká pozornost je věnována moderním metodám (především fluorescenčním technikám) studia biologických procesů, jichž se účastní plazmatická membrána buněk i membrány vnitrobuněčných organel, zejména mitochondrií. Studenti mají možnost vyzkoušet si své znalosti získané v průběhu přednášek také v několika praktických laboratorních úlohách. Část kurzu, jejíž náplní je fyziologie mitochondrií, odborně zajišťuje oddělení 75 – Biofyzika membránového transportu.