Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Neurochemie

Neurochemie Schéma cholinergní synapse.

1. Neurochemie

Tento tématický okruh zahrnuje studium fyziologie, biochemie a farmakologie cholinergních neuronů na molekulární úrovni, a molekulární farmakologii dalších GPCR. Ke studiu využíváme především buněčných linií, ale i zvířecích modelů. Zabýváme se hlavně výzkumem v těchto oblastech:

 • biochemická fyziologie a farmakologie cholinergních neuronů
 • vývoj a diferenciace cholinergních neuronů
 • syntéza, skladování a uvolňování acetylcholinu
 • regulace uvolňování acetylcholinu presynaptickými receptory
 • cholinergní mechanismy v patogenezi Alzheimerovy nemoci
 • vliv beta-amyloidu na metabolismus acetylcholinu  a přenos signálu muskarinovými receptory
 • molekulární farmakologie muskarinových receptorů
 •  alosterická modulace aktivace receptorů
 • interakce receptorů s G-proteiny
 • modelování přenosu signálu do buňky.

2. Biochemie membránových receptorů

Tento tématický okruh zahrnuje studium buněčných a molekulárních mechanismů desenzitizace. Tento proces se podílí na regulaci intenzity účinku vyvolaném vazbou hormonů na receptory spřažené s G proteiny (GPCR). Receptory spřažené s G proteiny jsou integrálními bílkovinami plazmatické membrány, které zprostředkují přenos extracelulárních signálů do nitra buňky. GPCR hrají klíčovou roli v regulaci řady fyziologických procesů a funkcí. Význam GPCR rovněž dokládá skutečnost, že tyto bílkoviny jsou místem působení téměř poloviny celosvětově předepisovaných léků. Hlavní směry našeho výzkumu jsou:

 • úloha buněčné membrány a membránové domény
 • opioidní receptory a drogová závislost
 • vliv monovalentních iontů na delta-opioidní receptory - analýza účinku lithia v živých buňkách a izolovaných buněčných membránách.

Prezentace, přednášky a práce studentů   Publikace 2015 - 2021

Aktuální projekty

Cholinergní modulace striatem řízeného chování

Cílem projektu je za využití  myšího modelu s delecí podjednotky β2 nikotinového receptoru pro acetylcholin v GABAergních interneuronech ve striatu zjistit, jak narušení cholinergní aktivace GABAergních interneuronů ve striatu mění signalizaci a striatem řízené chování. Více

Opioidní receptory a drogová závislost

Užívání drog a léčiv na bázi opioidů je dlouhodobý celospolečenský problém. Drogová závislost postihuje lidstvo po staletí. Opium patří mezi nejstarší známé drogy a je používáno pro své léčebné a euforické účinky po tisíce let. Opakované vystavení lidského organismu působení opioidů vede ve výsledku ke stavu závislosti na těchto látkách. Při vzniku drogové závislosti hrají rozhodující úlohu změny v centrální nervové soustavě (CNS) vyvolané dlouhodobým podáváním opioidů jako jsou například morfin, kodein, heroin a podobně.   Více

Vliv monovalentních iontů na delta-opioidní receptory - analýza účinku lithia v živých buňkách a izolovaných buněčných membránách

Aktivita opioidních receptorů (OR) je ovlivňována mimo jiné allosterickým působením monovalentních kationtů zejména sodíku (Na+) a dále lithia (Li+), jehož atomový poloměr je podobný Na+. Lithium se používá v psychiatrii k léčbě poruch nálad (souborný článek Vošahlíková a Svoboda, 2016). Monovalentní ionty obecně modulují signalizaci receptorů spojených s G proteiny (GPCR) dosud ne zcela definovaným mechanismem. Více

Úloha buněčné membrány a membránové domény

Buněčná (plazmatická) membrána (PM) plní funkci ochranné bariéry, ale uplatňuje se také v rámci buněčné komunikace. Integrita hydrofobního lipidového prostředí PM je významným faktorem ovlivňujícím funkci membránových proteinů. Více

Úspěchy

Agonist-specific conformations of the M<sub>2</sub> muscarinic acetylcholine receptor assessed by molecular dynamics

Structurally diverse agonists for a given receptor induce receptor conformations specific to each structural family. These agonist-specific conformations can lead to non-uniform modulation of signalling pathways. This preferential orientation of signalling of a given receptor towards a subset of its signal transducers is termed signalling bias. This property may be employed to develop drugs that selectively produce desired effects while avoiding side effects associated with activation of unwanted signalling pathways. We modelled conformations of the M2 receptor specific to individual agonists, including the newly developed Gi-biased agonists. Více

Role of membrane cholesterol in differential sensitivity of muscarinic receptor subtypes to persistently bound xanomeline

Our new publication in journal Neuropharmacology in which we demonstrate that membrane cholesterol plays an important and subtype-specific role in activation of muscarinic acetylcholine receptors. To our knowledge, this is the first demonstration of pharmacological selectivity due to differences in receptor-membrane interactions at any GPCR. The possibility to achieve pharmacological selectivity based on receptor-membrane interactions changes our view on the molecular basis of pharmacological selectivity and opens new ways for the development of a novel pharmaceutics. Více

Kniha: Muscarinic Receptor: From Structure to Animal Models

Dr. Jan Jakubík z Fyziologického ústavu Akademie věd a prof. Jaromír Mysliveček z Fyziologického ústavu 1. LF UK byly osloveni k sepsání aktuálního přehledu metod, které se používají při výzkumu muskarinových receptorů, jako součásti série Neuromethods, která je jednou z významných edic nakladatelství Springer. Více

Long-Term Activation upon Brief Exposure to Xanomleline Is Unique to M1 and M4 Subtypes of Muscarinic Acetylcholine Receptors

Our results show commonalities of xanomeline reversible and wash-resistant binding and short-time activation among the five muscarinic receptor subtypes. However long-term receptor activation takes place in full only at hM1 and hM4 receptors. Moreover xanomeline displays higher efficacy at hM1 and hM4 receptors in primary phasic intracellular calcium release. These findings suggest the existence of particular activation mechanisms specific to these two receptors. Více

Publikace

Vošahlíková; Miroslava - Roubalová; Lenka - Brejchová; Jana - Alda; M. - Svoboda; Petr . Therapeutic lithium alters polar head-group region of lipid bilayer and prevents lipid peroxidation in forebrain cortex of sleep-deprived rats . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids. 2021; 1866(9)); 158962 . IF = 4.698 [ASEP] [ doi ]
Ujčíková; Hana - Hejnová; L. - Eckhardt; Adam - Roubalová; Lenka - Novotný; J. - Svoboda; Petr . Impact of three-month morphine withdrawal on rat brain cortex; hippocampus; striatum and cerebellum: proteomic and phosphoproteomic studies . Neurochemistry International. 2021; 144(Mar)); 104975 . IF = 3.921 [ASEP] [ doi ]
Staszewski; M. - Nelic; Dominik - Jończyk; J. - Dubiel; M. - Frank; A. - Stark; H. - Bajda; M. - Jakubík; Jan - Walczyński; K. Guanidine Derivatives: How Simple Structural Modification of Histamine H3R Antagonists Has Led to the Discovery of Potent Muscarinic M2R/M4R Antagonists . ACS Chemical Neuroscience. 2021; 12(13); 2503-2519 . IF = 4.418 [ASEP] [ doi ]
Roubalová; Lenka - Vošahlíková; Miroslava - Slaninová; Jiřina - Kaufman; Jonáš - Alda; M. - Svoboda; Petr . Tissue-specific protective properties of lithium: comparison of rat kidney; erythrocytes and brain . Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. 2021; 394(5); 955-965 . IF = 3.000 [ASEP] [ doi ]
Randáková; Alena - Jakubík; Jan . Functionally selective and biased agonists of muscarinic receptors . Pharmacological Research. 2021; 169(July)); 105641 . IF = 7.658 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

Mgr. Jan Jakubík, PhD
vedoucí oddělení
MUDr. Vladimír Doležal, DrSc.
zástupce vedoucího oddělení
MUDr. et Mgr. Helena Janíčková, PhD
vědecká pracovnice
Mgr. Eva Dolejší, PhD
vědecká asistentka
Mgr. Alena Randáková, PhD
vědecká asistentka
Alice Abbondanza, MSc
postgraduální studentka

Nikolai Chetverikov, MSc

postgraduální student

Denise Greco, MSc

odborná pracovnice VaV

Bc. Jana Bláhová
studentka
Trisha Dhabalia
studentka

Bc. Mutale Jane Mulenga

studentka

Bc. Dominik Nelic

student

Bc. Alexandra Tyshkevich
studentka
Dana Ungerová
technická pracovnice
 

Bc. Jan Eliáš

externí odborný pracovník VaV

 

 

Biochemie membránových receptorů

Doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.
vědecký pracovník
RNDr. Lenka Roubalová, PhD.
vědecký pracovník
RNDr. Hana UjčíkováPhD.
vědecká asistentka
Ing. Miroslava VošahlíkováPhD.
vědecká asistentka
Mgr. Jana Brejchová, PhD.
vědecká asistentka
  Mgr. Ivana Švandová
odborná pracovnice VaV
  Bc. Jonáš Kaufman
student