Intranet Campus web

Získání grantu GA ČR


14-10061S – Mechanismus regulace kinasové aktivity proteinkinasy ASK1 (řešitelé: T. Obšil, PřF UK, a V. Obšilová, FgÚ AV ČR, v.v.i.)