Intranet Campus web

OPPK NeuroImage (2010)


Název projektu          NeuroImage - Centrum pro studium morfologie nervové tkáně
Registrační číslo       CZ.2.16/3.1.00/22208
Fond                           Evropský fond pro regionální rozvoj
Program                     Operační program Praha - Konkurenceschopnost
Oblast podpory          3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
Zaměření projektu     Základní výzkum

Příjemce                     Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Partneři                      Univerzita Karlova v Praze

Harmonogram realizace 1. 1. 2010 - 31.12. 2010

VÝŠE PODPORY        4,868 mil. Kč  

OBSAH PROJEKTU

Hlavním cílem je rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti základního výzkumu v oblasti neurověd se zaměřením na oblast anatomie nervového systému a kvantitativní morfologii. Základním výstupem je zlepšení výzkumné infrastruktury v oblasti neuroanatomické analýzy. To bude realizováno vznikem centra NeuroImage na Fyziologickém ústavu AVČR, v.v.i., vybaveného unikátním zařízením umožňujícím komplexní možnost kvantitativní analýzy morfologického materiálu na nejvyšší metodologické úrovni. Hlavním výstupem projektu tak bude nabídka možnosti využití technologie, která významně zvýší objektivnost a zároveň akceptovatelnost výsledků kvalitativní neuroanatomické analýzy, což povede k významnému zkvalitnění výstupů v této oblasti základního výzkumu a tím ke zvýšení šancí na publikování práce v nejkvalitnějších časopisech a druhotně ke zvýšení šance na získání grantů na národní i mezinárodní úrovni.