Intranet Campus web

FGU Mobilita (2018 - 2020)


Název projektu          FGU Mobilita

Registrační číslo       CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008013

Program                     Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa               PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Investiční priorita      IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

Příjemce                     Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Harmonogram realizace     1. 1. 2018 – 30. 1. 2020

Finanční rámec projektu

Max. celkové způsobilé výdaje za projekt        9 539 196,00 Kč

OBSAH PROJEKTU

Cílem projektu je podpora profesního růstu mladých vědeckých pracovníků pomocí zahraničních stáží ve významných evropských a amerických laboratořích a podpora internacionalizace ústavu prostřednictvím stáží zahraničních pracovníků v ČR. Mezinárodní spolupráce přinese rozvoj stávajících vědeckých znalostí a dovedností, osvojení výzkumných metod a prohloubení mezinárodní spolupráce. K prezentaci výsledků a navázání kontaktů budou sloužit účasti na zahraničních konferencích a diseminační semináře.