Intranet Campus web

INSTITUTE OF PHYSIOLOGY CAS

Cutting-edge science for health

About the programme


Preklinické testování kandidátních látek na zvířatech je nezbytnou součástí vývoje nových léčiv. Bez těchto testů nelze přistoupit ke klinickým testům na lidských dobrovolnících. Finální preklinické testy provedené v režimu správné laboratorní praxe (SLP), dle vyhlášky 86/2008 Sb, jsou nezbytným předpokladem pro schválení klinického hodnocení ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Výsledky preklinických studií poskytují cennou zpětnou vazbu pro posouzení perspektiv aplikovaného výzkumu.

Program preklinického testování potenciálních léčiv (dále jen program) využívá kapacitu přístrojového vybavení pro základní výzkum. Program preklinického testování léčiv na pracovištích AV ČR zapadá do Strategie AV21, protože usnadňuje transfer výsledků základního výzkumu slibných terapeutických látek do komerční sféry a do klinické praxe. Vytváří se tak zcela unikátní možnost pro zapojení akademických pracovišť do prakticky aplikovaného výzkumu s velkým společenským významem. Program je výsledkem dlouhodobé koncepční snahy spolupracujících partnerů o vytvoření zázemí pro komplexní testování potenciálních léčiv vznikajících zejména na půdě AV ČR a bez podpory z prostředků Strategie AV 21 by nebyl uskutečnitelný. Vzhledem k dlouhodobému charakteru vývoje léčiv bude význam výsledků programu postupně narůstat.

Centrum pro preklinické testování (CPT) tvoří následující pracoviště: Fyziologický ústav AV ČR (FGÚ)Ústav molekulární genetiky AV ČR (ÚMG), České centrum pro fenogenomiku (CCP), Biotechnologický ústav AV ČR (BTÚ) a Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (ÚŽFG) - Centrum Pigmod.

Fyziologický ústav celý program koordinuje a zajišťuje funkci testovacího zařízení (provádění testů toxicity na malých laboratorních zvířatech), včetně testů v režimu SLP certifikovaného od SÚKL. Ostatní zapojené ústavy fungují jako testovací místa, která mají již v oblasti své odbornosti zaveden systém SLP.