Intranet Campus web

INSTITUTE OF PHYSIOLOGY CAS

Cutting-edge science for health

Prekliniky activities


Aktivity v roce 2018

Ve spolupráci s ostatními ústavy byly ve FGÚ testovány farmakologické vlastnosti potenciálních léčiv vzešlých ze základního výzkumu v ústavech AV ČR a byly prováděny testy toxicity.

V roce 2018 bylo dosud realizováno 13 studií na zvířatech. Z toho byla 1 studie zaměřená na získání farmakokinetických parametrů, 2 studie byly zaměřeny na zjištění oční dráždivosti na králících, 6 studií bylo zaměřeno na stanovení akutní toxicity na myších a potkanech, jedna studie sledovala projevy toxicity po opakovaném podání léčiva potkanům a 2 studie byly zaměřeny na sledování farmakologické odezvy testovaných zvířat (myší) se syngenními nádory na podanou látku. Zadavateli testů byly 3 subjekty, z toho 2 ústavy AV ČR a jeden komerční zadavatel. Do konce roku 2018 bude dokončeno nastavení režimu práce podle zásad SLP v Servisním oddělení metabolomiky FGÚ.

V roce 2018 se v rámci aktivit Strategie AV21 na pracovišti CCP, na oddělení biochemie a histopatologie pokračovalo v rozvíjení metod využitelných pro testování vzorků z toxikologických studií v nastaveném režimu SLP. Metody se využívaly při testování vzorků uživatelů převážně z akademických institucí.

Přehled doposud etablovaných analýz, které jsou plně zavedeny v SLP režimu a jsou využívány pro SLP studie ve spolupráci s FGÚ, je shrnut v níže uvedeném souhrnu.  V rámci standardizace stávajících a rozvíjení nových metod jsme se podíleli ve spolupráci s jinými odděleními ÚMG a dalšími subjekty (především ústavy AV ČR, 1LF UK, Farmaceutická fakulta UK, ÚOCHB, IKEM) na řadě různých studií, včetně zpracování tkání ze studií toxicity prováděných na laboratorních zvířatech.  

                 

Metody zavedené v režimu SLP

SLP status

Příprava histologických vzorků (fixace, přikrojení)

zavedeno v režimu SLP

Zpracování tkání do parafínových bločků

zavedeno v režimu SLP

Krájení parafínových bločků tkání

zavedeno v režimu SLP

Barvení hematoxylinem a eosinem (H&E)

zavedeno v režimu SLP

Histopatologické vyhodnocení nabarvených řezů tkání

zavedeno v režimu SLP

Skenování nabarvených řezů tkání

zavedeno v režimu SLP

Hematologická analýza krve

 zavedeno v režimu SLP

Biochemická analýza krevní plazmy a séra (Albumin, celkové žlučové kyseliny, alkalická fosfatáza, celkový bilirubin, konjugovaný bilirubin, lipoproteiny o nízeké hustotě- LDL cholesterol, vápník, kreatinin kináza, laktát, glutamatdehydrogenáza, cholesterol, železo, ferritin, aspartát trasamináza, alanin transamináza, glukóza, celkové bílkoviny, kyselina močová, močovina, hydroxybutyrátdehydrogenáza, lipoproteiny o vysoké hustotě- HDL cholesterol, nenasycená vazebná kapacita železa, kreatinin, laktát dehydrogenáza, lipáza, hořčík, anorganický fosfor, transferrin, triglyceridy, albumin v moči, alfa-amyláza, enzymatický kreatinin, celkové bílkoviny v moči, glycerol, fruktóza, lipémie, ikterus, hemolýza, sodík, draslík, chloridy)

   zavedeno v režimu SLP

Statistické vyhodnocení naměřených dat

zavedeno v režimu SLP

Servisní technologická laboratoř BTÚ (STL-BTÚ) se v rámci programu věnovala syntézám biologicky aktivních látek a činnostem souvisejícím s transferem vědeckých výsledků. Díky synergii v rámci výzkumného programu se některé řešené projekty přibližují k praktickému využití. Nejvýraznějším výstupem STL-BTÚ bylo zahájení klinické studie, které bylo výrazně medializováno v tisku i televizi a je názorným příkladem úspěšné spolupráce akademického pracoviště se soukromým investorem.

STL-BTÚ v roce 2018 zajišťovala přípravu a koordinaci Otevřené klinické studie fáze 1/1b ke zhodnocení bezpečnosti, tolerability, farmakokinetiky a klinické aktivity přípravku MitoTam u nemocných s pokročilými solidními nádory. Dále se STL‑BTÚ podílela na průběžné realizaci řady preklinických testů zaměřených jednak na toxikologii nových formulací hodnoceného léčiva MitoTam a jednak realizovala jeho farmakodynamické studie pro potřeby následných klinických hodnocení, viz niže: 

Navazující klinické hodnocení:

Stěžejním a dlouhodobě pokračujícím projektem navazujícím na ukončenou preklinickou fázi bylo zahájení klinického hodnocení nového potenciálního onkologického léčiva MitoTam. V průběhu prvního kvartálu 2018 byla Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice, Praha (EK VFN) schválena dokumentace potřebná k zahájení klinického hodnocení fáze 1 na nemocných dobrovolnících. Dokumentaci zahrnující: Protokol klinického hodnocení, Informovaný souhlas pro pacienta, Příručku zkoušejícího a veškerou farmaceutickou a QC dokumentaci  připravila STL-BTÚ v průběhu předchozího roku 2017  ve spolupráci s VFN a  firmou Smart Brain s.r.o.. Vlastní klinická studie byla zahájena v květnu 2018 a do této doby (září 2018) se jí zúčastnilo 8 pacientů s  diagnózami karcinomu: plic, prsu, dvanácterníku, tlustého střeva, slinivky a nadledviny. Studie nadále pokračuje a v souvislosti s administrativními pravidly a požadavky SÚKLu bylo ze strany STL‑BTÚ průběžně zajištěno prodloužení exspirace hodnoceného léčiva a rekvalifikace analytických standardů. Pro potřeby farmakokinetického hodnocení byl rovněž syntetizován předpokládaný metabolit MitoTamu včetně jeho deuterované varianty. V současné době se provádí aktualizace studijního protokolu a rovněž pokračují stabilitní studie léčiva. V návaznosti na  probíhající humánní studií byla rovněž prověřena a potvrzena možnost využití MitoTamu jako veterinárního léčiva na základě konzultace s Ústavem státní kontroly veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL).

Pokračující preklinické hodnocení:

Formulační vývoj: V rámci optimalizace účinku byla za účelem vylepšení farmakokinetického, toxikologického a farmakologického profilu v STL-BTÚ připravena a navržena připravena řada nových lékových formulací MitoTamu. Pro pět lipozomálních formulací s vylepšenou kinetikou byly navrženy pilotní toxikologické studie (2 a 3 kvartál 2018), které byly zadány na Oddělení biologické kontroly FGÚ (OBK-FGÚ). Následně byly identifikovány dva kritické parametry negativně ovlivňující toxicitu výsledné formulace a to přítomnost polysorbátů, která vede k alergické reakci u experimentálních zvířat, a nedostatečná strukturní homogenita připravených lipozómů. Oba problémy se podařilo vyřešit a nyní se pracuje na přípravě nové lipozomální formulace s vylepšenou fyzikální stabilitou o stabilním rozměru částic 200 nm. V rámci formulačního vývoje probíhá s Libereckou high-tech firmou InStar Technologies a.s. zajímavá spolupráce na přípravě léčivem dopovaných biokompatibilních nano-struktur. Metodika je založená na technologii nanospider electrospinning, která umožňuje inkorporaci léčiv do polymerů. Dosavadní spolupráce vedla k přípravě unikátní formulace MitoTamu vázaném v biokompatibilním polosyntetickém nosiči, který po i.v. aplikaci podléhá pomalé metabolizaci čímž dochází k pozvolnému uvolňování léčiva do systému. Preklinické hodnocení zaměřené na toxicitu a terapeutické účinky připraveného polymeru je plánováno na čtvrtý kvartál 2018.

V roce 2018 došlo v centru Pigmond k zavedení potřebné dokumentace, systému školení, metrologie tak, aby vyhovovala požadavků SLP. Byla definována organizační struktura testovacího místa včetně odpovědností dle požadavků vyhl. 86/2008 Sb.