Intranet Campus web

OP VVV Mezinárodní mobility MSCA – IF II (2019 - 2021)


Název projektu         Podpora kariérního růstu

Registrační číslo      CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010328

Program                    Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa              PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Specifický cíl            SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

Příjemce                    Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Harmonogram realizace 1. 1. 2019 – 30. 6. 2021

Finanční rámec projektu

Max. celkové způsobilé výdaje za projekt        8 156 976,00 Kč

OBSAH PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je podpora kariérního růstu (zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce) pomocí dlouhodobých zahraničních stáží ve významných evropských laboratořích. Mezinárodní spolupráce přinese členům týmu rozvoj stávajících vědeckých znalostí a dovedností, dále osvojení nových technik a výzkumných metod a prohloubení mezinárodní spolupráce. K prezentaci výsledků a navázání nových kontaktů v rámci Evropského výzkumného prostoru budou sloužit účasti na zahraničních konferencích.