Intranet Campus web

Rozvoj HR kapacit, internacionalizace, popularizace a využití IP II. (2020 - 2022)


Název projektu          Rozvoj HR kapacit, internacionalizace, popularizace a využití IP II.

Registrační číslo       CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014704

Program                     Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa               PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Výzva                          02_18_054 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Příjemce                     Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Harmonogram realizace 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Finanční rámec projektu

Max. celkové způsobilé výdaje za projekt             14 006 348,50 Kč

OBSAH PROJEKTU

Tento projekt navazuje na již běžící projekt Rozvoj HR kapacit, internacionalizace, popularizace a využití a rozšiřuje jeho aktivity. Cílem je podpořit implementaci AP schváleného EK, dále rozšířit HR kapacity instituce, zavést systém hodnocení týmů, podpořit kariérní rozvoj mladých vědeckých pracovníků, rozvinout spolupráci se strategickými partnery, využít jejich zkušenosti, zefektivnit systém spravování projektů a IP, rozvinout technologický skauting a zjednodušit přístup k mobilitám