Intranet Campus web

Differences in the sensitivity of the heart muscle to lack of oxygen between males and females

The findings of experimental cardiologists from Institute of Physiology contribute significantly to the prevention and treatment of coronary heart disease

Epidemiologické studie jednoznačně prokazují, že u žen před menopauzou začíná ischemická choroba srdeční asi o 10 let později než u mužů; příčiny jsou zřejmě pohlavní rozdíly v rozvoji aterosklerotických změn. Po menopause však výskyt tohoto onemocnění stoupá u žen více jak 10x, zatímco u mužů stejného věku jen 4,5x. Experimentální studie ve své velké většině klinická pozorování potvrzují.

Experimentální kardiologové z Fyziologického ústavu mají v této oblasti dvě prioritní pozorování:

1. jako první zjistili, že izolovaná srdeční komora samic laboratorních potkanů je významně odolnější k nedostatku kyslíku než komora samčí;

2. ukázali, že vystavení srdečního svalu nedostatku kyslíku v časných fázích ontogenetického vývoje významně ovlivňuje odolnost dospělého myokardu k hypoxii, a to v závislosti na pohlaví: zatímco u samic se odolnost zvyšuje, u dospělých samců je hypoxické poškození podstatně více vyjádřeno.

Tyto výsledky mají nesporný význam pro klinickou praxi, především pro prevenci a léčbu ischemické choroby srdeční a pro sledování pozdních důsledků vrozených cyanotických srdečních vad. Níže uvedený přehled shrnuje dosavadní poznatky o pohlavních rozdílech v citlivosti srdečního svalu k nedostatku kyslíku a naznačuje perspektivy dalšího experimentálního výzkumu v této klinicky závažné oblasti.

 

Obr. 1 Pohlavní rozdíly v citlivosti isolované pravé komory k nedostatku kyslíku

 

Obr. 2  Vliv perinatální hypoxie na citlivost dospělého srdečního svalu k nedostatku kyslíku: protektivní efekt u samic

Ošťádal B. Ošťádal P.: Sex-based differences in cardiac ischaemic injury and protection: therapeutic implications. British Journal of Pharmacology, 171:541-554, 2014