Intranet Areál web

Aktuality

Alexandra Ptáková obdržela cenu rektorky za mimořádný vědecký výsledek v rámci účelové podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy (20.11. 2023)

V pátek 17. listopadu 2023 obdržela Alexandra Ptáková ve Velké aule Karolina Cenu rektorky za absolutně nejlepší vědecký projekt v rámci účelové podpory GA UK. Toto prestižní ocenění bylo uděleno u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Publikace, na základě kterých byla cena udělena vznikly v oddělení buněčné neurofyziologie ve Fyziologickém ústavu. 

Ptáková; Alexandra - Mitro; Michal - Zímová; Lucie - Vlachová; Viktorie . Cellular context determines primary characteristics of human TRPC5 as a cold-activated channel . Journal of Cellular Physiology. 2022; 237(9); 3614-3626. DOI IF = 5.6 

Zimová; Lucie - Ptáková; Alexandra - Mitro; Michal - Krůšek; Jan - Vlachová; Viktorie . Activity dependent inhibition of TRPC1/4/5 channels by duloxetine involves voltage sensor-like domain . Biomedicine & Pharmacotherapy. 2022; 152(August)); 113262. DOI IF = 7.5

Helena Illnerová v dokumentárním cyklu Babylon (1.11. 2023)

Fyzioložka, bioložka, která jako první na světě objevila závislost funkce biologických hodin v mozku savců na délce dne během ročních období, ale také vášnivá skautka. To je bývalá předsedkyně Akademie věd ČR, Helena Illnerová, jejíž život je úzce spjatý s Fyziologickým ústavem, kde v roce 1961 začínala svou vědeckou kariéru. Právě jí je věnován jeden z dílů dokumentárního cyklu Babylon, který měl v České televizi premiéru 28.10.2023.

Kateryna Semenovykh získala Pamětní grant Martiny Roeselové (20.12. 2022)

Pamětní grant Martiny Roeselové je určen pro postgraduální studentky a studenty a začínající vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku. Nadační fond IOCB Tech jím podpoří 10 nadějných tváří české vědy ročním stipendiem 150 tisíc korun. Stipendium na rok 2023 při slavnostním ceremoniálu v pátek 16. prosince 2022 obdržela i Kateryna Semenovykh z Fyziologického ústavu AV ČR. Gratulujeme!

Čtyři významní vědečtí pracovníci FGÚ oslavili svá jubilea (13.12. 2022)

V pondělí 12. prosince proběhl předvánoční seminář „Vědecká stopa práce čtyř osobností Fyziologického ústavu“ věnovaný Jaroslavě Folbergrové, Heleně Illnerové, Zdeňku Drahotovi a Pavlu Marešovi. Večer byl poctou těmto čtyřem osobnostem, jejichž život je neodmyslitelně spjat s Fyziologickým ústavem. K jejich významným životním jubileím ještě jednou gratulujeme.

zleva: Z. Drahota, H. Illnerová, J. Folbergrová, P. Mareš

Výsledky bibliometrické analýzy M17+ (8.12. 2022)

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. (dále jen FGÚ) se zařadil mezi nejlépe hodnocené výzkumné organizace v rámci bibliometrického hodnocení publikací za období 2016-2020 v systému M17+. V komisi příslušného odborného panelu Basic medicine byl zejména pozitivně hodnocen vysoký počet vysoce kvalitních publikací v prvním kvartilu časopisů (Q1) podle parametru article influence score (AIS) s korespondujícím autorem z FGÚ (55%). Jak je uvedeno ve zprávě komise, informace o korespondujícím autorovi je zásadní pro určení vedoucího spolupracujících týmů, kdo je původcem projektu a kdo celý projekt řídí. Výborné výsledky  tohoto hodnocení tak potvrzují významnou  pozici FGÚ v oblasti biomedicínského výzkumu v České republice a důležitou roli vědců v FGÚ při  charakterizaci komplexních mechanismů vzniku a možné terapie řady závažných civilizačních onemocnění.

Od letošního roku  bude výzkum v této oblasti posílen účastí většiny vědeckých týmů FGÚ v jednom ze dvou strategických  projektů podporovaných z prostředků Evropské unie prostřednictvím Next generation EU EXCELES, Národním institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (CarDia) a Národním ústavu pro neurologický výzkum (NÚNV). Partnerství FGÚ v těchto dvou projektech umožní prohloubit spolupráci mezi základním a klinickým výzkumem a zlepší kvalitu biomedicínského výzkum v celé  České republice.

Veronika Palůchová obdržela Cenu Josefa Hlávky (30.11. 2022)

Ve středu 16. listopadu 2022 obdržela Veronika Palůchová v prostorách zámku Lužany Cenu Josefa Hlávky. Toto prestižní oceněni je určeno nejlepším studentům, či absolventům pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladým vědeckým pracovníkům Akademie věd České republiky. Cena Josefa Hlávky je, na uctěni památky známého českého architekta, stavitele a mecenáše, každoročně předávána na jeho zámku v Lužanech u Přeštic, v předvečer oslav státního svátku 17. listopadu. 

Veronika Palůchová (na fotografii druhá zprava)

Skvělé první místo studenta Martina Kubeše, který svou stáž v rámci projektu Otevřená věda absolvoval v FGÚ (29.11. 2022)

Na závěrečné konferenci projektu Otevřená věda  24. 11. 2022 zvítězil student Gymnázia Čáslav Martin Kubeš, který absolvoval svou stáž na Fyziologickém ústavu.  Martin Kubeš se umístil na 1. místě v kategorii Věd o živé přírodě se svou prezentací s názvem "Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk". Stáž absolvoval v laboratoři Membránového transportu pod vedením Ing. Olgy Zimmermannové, Ph.D. Martinovi srdečně gratulujeme!

Vojtěch Vyklický uspěl v projektu JUNIOR STAR vyhlášeném GA ČR (7.11. 2022)

Vojtěch Vyklický uspěl v grantové soutěží vyhlašené Grantovou agenturou České republiky (GA ČR) se svým projektem "Konformační dynamika NMDA receptorů: od struktury k funkci a farmakologii". GA ČR bude od příštího roku financovat 10 nových projektů EXPRO a 23 projektů JUNIOR STAR. Obě prestižní soutěže mají za cíl nadstandardními podmínkami podpořit vědeckou excelenci – EXPRO jsou určeny pro zkušené vědce, kteří mají přelomovou myšlenku, zatímco JUNIOR STAR umožní vynikajícím začínajícím vědcům věnovat se vlastním badatelským tématům. Na pětileté projekty připadne celkem téměř miliarda korun. V rámci soutěží EXPRO a JUNIOR STAR jsou vždy podpořeny pouze ty nejlepší projekty, které získali podporu mezinárodních hodnoticích panelů. Jejich řešitelé mají lepší podmínky podpory v průběhu pětileté doby řešení. 

Lucie Bačáková obdržela prestižní Akademickou prémii (7.11. 2022)

Lucie Bačáková získala prestižní Akademickou prémii – Praemium Academiae pro rok 2022. Smyslem Akademické prémie, jako přísně výběrového nástroje finanční a morální podpory vědecké excelence v Akademii věd ČR, je podpořit vynikající vědecké osobnosti, které jsou nositeli výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni, a vytvořit jim takové podmínky, v nichž by mohli lépe rozvinout svůj potenciál ve prospěch Akademie věd ČR a celé české vědy. Gratulujeme doc. Bačákové i celému jejímu týmu!

2. Bilaterální setkání s Nencki institutem Polské akademie věd ve Varšavě (17.10. 2022)

Sedm vědeckých pracovníků Fyziologického ústavu AV ČR, včetně ředitele ústavu dr. Kopeckého, se ve dnech 10.-12.10. 2022 zúčastnilo 2. Bilaterálního setkání s Nencki institutem Polské akademie věd ve Varšavě. Pracovníci Fyziologického ústavu prezentovali formou přednášek výsledky svého výzkumu, především v oblasti metabolismu a neurověd. Cílem konference bylo vzájemně představit vybranná vědecká témata řešená na jednotlivých ústavech, ať už se jednalo o témata řešená v rámci již probíhajících společných grantů anebo o možnosti budoucí spolupráce včetně servisních služeb (např. metabolomické analýzy).

  

  

nahoře zleva: Jerzy Duszyński, Agnieszka Dobrzyń, Jan Kopecký; přednáška Tomáše Čajky

dole foto vpravo: Adam Szewczyk 

Ve dnech 13. a 14. 10. se uskutečnilo setkání mezinárodního poradního sboru FGÚ AV ČR s vedením ústavu. V průběhu zasedání se členové sboru seznámili s organizační strukturou ústavu, vědeckou i pedagogickou činností a také s celkovým rozpočtem a ekonomickým modelem financování jednotlivých laboratoří. Během diskusí a návštěv vybraných vědeckých a servisních oddělení byly otevřeny otázky výzkumné strategie a dalšího rozvoje ústavu, start up programu pro vznik nových oddělení či možnosti zapojení do evropských výzkumných projektů.  Poradní sbor bude dále pomáhat při zlepšování mezinárodní spolupráce a prestiže ústavu, při navrhování hodnoticích kritérií pro kvalitu práce jednotlivých laboratoří a v optimalizaci řízení celého ústavu.

zleva: Jan Kopecký, Bryndis Birnir, Adam Szewczyk, Pontus Persson, Marianne Schultzberg, Jiří Paleček

Enrico Patrono vyhrál národní kolo mezinárodní soutěže Falling Walls Lab (6.10. 2022)

Enrico Patrono vyhrál národní kolo mezinárodní soutěže Falling Walls Lab v polské Vratislavi. Cílem celého projektu je propojit budoucí generaci vědců a inovátorů a přijít s průlomovou myšlenkou – vědeckým projektem, byznys plánem nebo sociální iniciativou, která zboří všechny zdi a bariéry. Enrico postoupil do celosvětového finále v Berlíně, které se pravidelně koná v předvečer výročí pádu Berlínské zdi, 7. listopadu 2022.

Vyhrál se svým projektem, který se týká inovativního transdisciplinárního přístupu k neurovědám. Ve spolupráci s fyzikem z univerzity v Hamburku se snaží o zavedení nového in vitro zařízení zvaného "Brain-on-a-Chip" (BoC), které reprodukuje specifické oblasti mozku v plastovém čipu. Tento nový nástroj umožní modelovat veškeré potenciální rysy psychopatologie a studovat do hloubky a včas konkrétní neurotransmisi. Kromě toho může ve spojení s optogenetickými metodami řešit problém "časoprostorového rozlišení" v neurovědách, který je rozhodující pro odhalení hlavních mozkových aktérů u psychiatrických poruch.

Michal Pravenec obdržel Čestnou oborovou medaili G. J. Mendela (16.9. 2022)

Ve středu 14.9. 2022 obdržel Ing. Michal Pravenec, DrSc. Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách. Michal Pravenec zkoumá, jaké genetické varianty způsobují běžné choroby – třeba cukrovku. Mezinárodní uznání si vybudoval zejména v oblasti genetiky komplexních znaků u zvířecích modelů. Uznání ve světě je patrné i z výčtu získaných prestižních zahraničních grantových projektů. V roce 2015 obdržel nejvyšší ocenění Akademie věd – Akademickou prémii. Ta byla vázaná na projekt, ve kterém Michal Pravenec s týmem zkoumá, jak nadbytek soli způsobuje či nezpůsobuje hypertenzi. Sehrál také klíčovou úlohu při navržení a tvorbě unikátních biologických modelů a analytických přístupů pro odhalení genetických determinant multifaktoriálně podmíněných metabolických a kardiovaskulárních fenotypů na molekulární úrovni u zvířat a při využití těchto výsledků pro pochopení patogeneze podobných znaků u lidí.

Dalibor Košek obdržel Prémii Otto Wichterleho (27.6. 2022)

Pětadvacet výrazných mladých vědeckých talentů získalo prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho pro rok 2022. Budoucí vědecká generace ve věku do 35 let převzala ocenění od předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové během ceremoniálu 20. června 2022. Jedním z oceněných je i Dalibor Košek z Fyziologického ústavu AV ČR. Dr. Košek studuje  tzv. DNA transpozony. Jde o mobilní genetické elementy přítomné v genomu téměř všech organismů. Mimo jiné se podílejí na vzniku a šíření odolnosti bakterií vůči antibiotikům. Košek podle AV významně přispěl k objasnění řady otázek a je expert na řešení molekulárních mechanismů zapojených do rekombinace DNA. Popsal i mobilizační systém, který může mít v budoucnu využití v genetické medicíně. 

Načíst další