Intranet Areál web

Excelentní výzkum v regenerativní medicíně (2023 - 2028)


Název projektu          Excelentní výzkum v regenerativní medicíně

Registrační číslo       CZ.02.01.01/00/22_008/0004562

Program                     Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Prioritní osa               Priorita 1: Výzkum a vývoj

Výzva                          Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Příjemce                     Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 

Harmonogram realizace 1. 10. 2023 – 30. 06. 2028

Finanční rámec projektu

Max. celkové způsobilé výdaje za projekt             481 225 433,50 Kč

 

OBSAH PROJEKTU

Náplní výzkumné agendy projektu je vytvoření a rozvoj excelentního výzkumu, který se bude zabývat VaV v oblasti léčebných metod regenerativní medicíny, které mají potenciál v delším časovém horizontu vytvářet aplikovatelné výsledky výzkumu a vývoje, a které přispějí k rozvoji konkurenceschopnosti ČR v daném oboru. Aktivity projektu jsou zaměřeny na obnovu poškozených tkání, které dosud není možné léčit, nebo jejich regenerační schopnost je omezená.