Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Program Ph.D.

Program Ph.D.

Fyziologický ústav zajišťuje systematickou přípravu studentů bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborů. Spolupracuje v tomto směru s řadou českých vysokých škol, ale i s renomovanými zahraničními institucemi. Nabídky témat bakalářských či diplomových prací naleznete jak na stránkách ústavu, tak i v informačních systémech příslušných fakult, kde pracovníci ústavu figurují jako školitelé. Pracovníci FGÚ jsou hlavními školiteli více než 90 postgraduálních studentů. Postgraduální studium je vždy organizováno oborovou radou a musí být zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou dizertační práce na příslušné vysoké škole.

 

SUMMER COURSE FOR MEDICAL STUDENTS 
SEPTEMBER 7-11, 2020

 

 

  • Studijní obory
  • Program studia
  • Benefity studentů
  • Pro školitele
  • Kontakt

Studijní obory

Většina PGS studentů Fyziologického ústavu je zapojena do projektu „Doktorské studium biomedicíny“, který je koordinován Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou. Zapojení do konkrétních oborových rad pak závisí na jednotlivých školitelích a domluvě s nimi. PGS studium ve Fyziologickém ústavu mohou nicméně absolvovat i studenti jiných vysokých škol, např. VŠCHT v Praze. 

Fyziologický ústav je přímo akreditován jako školící pracoviště pro následující obory:

Přírodovědecká fakulta UK  Fyzikální chemie
  Fyziologie živočichů
  Mikrobiologie
  Imunologie
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
  Vývojová a buněčná biologie
Matematicko-fyzikální fakulta UK Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
  Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics
FPBT VŠCHT Biochemie a bioorganická chemie
  Biochemistry and bioorganic chemistry
1. LF UK Nutriční a metabolické vědy
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LF UK v Plzni Lékařská biofyzika
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK Experimentální chirurgie
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK Fyziologie a patofyziologie člověka
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK  Farmakologie a toxikologie
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK  Biologie a patobiologie buňky
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK  Neurovědy
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LF UK v Plzni  Biochemie a patobiochemie

 

 

 

 

Více

Program studia

Program Ph.D. studia ve FGÚ se vztahuje na studenty, zapsané k postgraduálnímu studiu na některé z vysokých škol ČR, jejichž školitelem (případně školitelem-specialistou) je zaměstnanec FGÚ a kteří alespoň část své vědecké práce v rámci studia uskutečňují v prostorách FGÚ.

Den otevřených dveří pro zájemce o Ph.D. studium

Úvodní kurz fyziologických metod pro nastupující Ph.D. studenty

Advancement Report - seminář, kde studenti v průběhu 3. ročníku připravují prezentaci o dosud dosažených výsledcích a konečných cílech své disertační práce

Burešovy přednášky - přednášky význačných vědců z celého světa se zaměřením příbuzným vědecké problematice FGÚ včetně možnosti besedy s pozvaným vědcem

Výjezdní zasedání všech Ph.D. studentů

• Kurz angličtiny 

Interní obhajoba disertační práce před jejím odevzdáním příslušné Oborové komisi

Prvoautorské minireview ve Physiological Research, dle podmínek definovaných časopisem (Instrukce pro autory PR reviews)

Více

Benefity studentů

Mzdové prostředky jsou poskytovány dle finančních možností vědeckého oddělení, jehož je PhD student členem. PhD studenti v prezenční formě studia mohou být zaměstnáni z institucionálních prostředků maximálně na 0,5 úvazku. Student přitom využívá všechny benefity vyplývající ze zaměstnaneckého poměru ve FGÚ, které jsou v souladu s právními předpisy.

Mezi studentské benefity patří:

Účast na akcích pro PhD studenty, organizovaných a dotovaných FGÚ

• Možnost účastnit se soutěží v rámci ústavu a speciálních soutěží pro PhD studenty FGÚ spojených s oceněním (diplom, finanční odměna)

• Možnost získání motivační odměny za úspěšné plnění povinností PhD studenta

• Možnost využítí odborného a metodického zázemí ústavu

• Možnost zapojení do celoústavních projektů

Jazykové kurzy angličtiny

Více

Další informace

Dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu mezi FGÚ a uvedenými institucemi:          

Přírodovědecká fakulta UK   Dodatek k dohodě Fyzikální chemie
  Fyziologie živočichů
  Mikrobiologie
  Imunologie
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
  Vývojová a buněčná biologie
Matematicko-fyzikální fakulta UK Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
  Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics
FPBT VŠCHT Biochemie a bioorganická chemie
  Biochemistry and bioorganic chemistry
1. LF UK Nutriční a metabolické vědy
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LF UK v Plzni Lékařská biofyzika
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK Experimentální chirurgie
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK Fyziologie a patofyziologie člověka
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK  (s ÚOCHB a ÚEM) Farmakologie a toxikologie
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK (s ÚEM, ÚMG a MBÚ) Biologie a patobiologie buňky
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK (s ÚEM) Neurovědy
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LF UK v Plzni (s ÚOCHB a ÚMG) Biochemie a patobiochemie

 

Základní informace pro studenta doktorského studijního programu UK

Předpisy související s agendou doktorského studia

Test k využití školitelům UK s vyznačením správných odpovědí

Odměny školitelům studentům UK Praha

 

Více