Intranet Areál web

Konformační stres v Alzheimerově chorobě


Dynamické změny mikrotubulů indukují růst či retrakci axonů/dendritů během vývoje nervové soustavy a podmiňují neuroplasticitu v nervové soustavě již vyvinuté. Stejné signální kaskády, které řídí dynamické změny mikrotubulů v dospělých neuronech, jsou však využívány též u dělících se buněk ke kontrole jejich buněčného cyklu.

 

Spekuluje se, že aby neurony mohly vytvořit a kontinuálně měnit svoje synaptické spoje, musí permanentně zastavit svůj buněčný cyklus. Aberantní aktivace mitotických kináz u již plně diferencovaných neuronů pak indukuje změny v metabolizmu mikrotubulů vedoucích k jejich degeneraci jako např. u Alzheimerovy choroby. Peptidyl prolyl cis-trans isomeráza Pin1 byla původně objevena jako regulátor buněčného cyklu, přes regulaci svých substrátů však má vliv na mnoho dalších buněčných procesů. Důležitými substráty Pin1 jsou mikrotubuly-vázající proteiny (např. tau) a deregulace Pin1 je spojena s průběhem Alzheimerovy choroby jak u pacientů, tak u zvířecích modelů této choroby. Konformační stres jako důsledek defektivní funkce Pin1 tak může přes změny mikrotubuly-vázajících proteinů přispívat k degeneraci neuronů. 

 

Roli konformačního stresu v patogenezi Alzheimerovy choroby studujeme za pomoci primárních kultur neuronů in vitro a in vivo u myších modelů této choroby.