Intranet Areál web

OPPK BrainView (2014-2015)


Název projektu        BrainView – Centrum pro studium neurovývojových a neurodegenerativních chorob

Registrační číslo    CZ.2.16/3.1.00/21544

Fond                        Evropský fond pro regionální rozvoj
Program                  Operační program Praha - Konkurenceschopnost
Oblast podpory       3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
Zaměření projektu  Základní výzkum
Příjemce                  Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Partneři                   Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Harmonogram realizace: 1. 1. 2014 - 31. 10. 2015

CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU:                         50,472 mil. Kč  

CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU:   50,472 mil. Kč
  
OBSAH PROJEKTU
Cílem projektu je vytvořit centralizované pracoviště, zaměřené na studium mechanismů odpovědných za vznik a progresi neurovývojových a neurodegenerativních onemocnění a hledat využitelné biomarkery predikce vzniku a progrese těchto onemocnění či jejich komplikací. Pro možný přenos získaných poznatků do klinické praxe je nezbytné zavedení a detailní analýza relevantních animálních modelů. Koncepce centra umožní dlouhodobé sledování experimentálních zvířat včetně opakovaného testování, nezbytného pro stanovení dynamiky onemocnění a hledání predikčních biomarkerů. Dostupné budou i moderní analytické metody, umožňující detekci mechanismů podílejících se na vzniku onemocnění na celulární a molekulární úrovni, tedy nejčastěji za podmínek „ex vivo“. Nově zakoupené technologie významně rozšíří a doplní dostupné možnosti výzkumu v této oblasti a významně zvýší hodnotu získávaných výsledků. Vznik centra umožní kvalitativní posun v oblasti výzkumu neurovývojových a neurodegenerativních chorob. Vznik laboratoře klinické elektrofyziologie zlepší spojení mezi klinickým a experimentálním výzkumem. V rámci projektu budou rovněž stavebně adaptovány prostory laboratoří a zkvalitněno zázemí chovu laboratorních zvířat.

26.3.2014 Tisková zpráva BrainView a Mitenal – dva nové projekty Fyziologického ústavu

 

Více o programu OPPK