Intranet Areál web

OPPK MitEnAl (2014)


Název projektu          MitEnAl – Systém pro multifaktoriální analýzu buněčné energetiky
Registrační číslo       CZ.2.16/3.1.00/21531

Fond                           Evropský fond pro regionální rozvoj
Program                     Operační program Praha - Konkurenceschopnost
Oblast podpory         3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
Zaměření projektu    Základní výzkum
Příjemce                    Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Partneři                     Biotechnolgický ústav AV ČR, v. v. i.

Harmonogram realizace: 1. 1. 2014 - 31.10. 2014

CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU:                         3,743 mil. Kč  

CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU:   3,569 mil. Kč
  
OBSAH PROJEKTU
Cílem projektu je pořízení systému pro měření parametrů buněčného metabolismu v buňkách a mitochondriích izolovaných z tkání živočichů. Systém by měl umožnit analýzu metabolismu na několika úrovních: spotřeba kyslíku, produkce laktátu a produkce CO2. Ač jsou tyto parametry navzájem provázány, každý má odlišnou vypovídací schopnost a pouze dohromady umožňují postihnout energetiku dané buněčné populace. Spotřeba kyslíku vypovídá primárně o oxidačním metabolismu probíhajícím v mitochondriích, produkce laktátu zase o anaerobní glykolýze, charakteristické například pro rakovinné buňky. Měření produkce CO2 v závislosti na množství spotřebovaného kyslíku umožňuje stanovit tzv. respirační kvocient, tedy parametr určující, které substráty (cukry, lipidy, bílkoviny) jsou primárně metabolizovány.

Poruchy buněčné energetiky jsou podkladem řady dědičných metabolických chorob, projevujících se již v dětském věku. Výzkum těchto chorob má na Fyziologickém ústavu dlouhodobou, více než patnáctiletou, tradici. Ve spolupráci s UDMP 1. LF UK se podařilo vybudovat v ČR jedno z předních evropských center diagnostiky, léčby a výzkumu mitochondriálních onemocnění, které spolupracuje s mnoha centry v EU (grant EUMITOCOMBAT řešený v rámci 6RP) a USA. Jeho výsledkem jsou unikátní soubory pacientů, identifikace nových genů odpovědných za vznik nedostatečné funkce mitochondrií a charakterizace molekulárních patogenních mechanizmů u řady mitochondriálních chorob, zejména defektů klíčových enzymů mitochondriální energetiky.

Vedle toho se ukazuje, že metabolická složka je důležitým faktorem v rozvoji a následné patogenezi řady dalších onemocnění, od nádorového bujení přes diabetes a kardiovaskulární onemocnění po neurodegenerativní onemocnění (Alzheimerova a Parkinsonova choroba). Právě u těchto typů poruch dochází často k narušení buněčné signalizace, která ve svém důsledku vede k metabolickým disturbancím a rozvoji fenotypu. Pro podobné případy je třeba studovat buňky intaktní a za podmínek co nejbližších stavu in vivo

Zakoupení nového systému pro multifaktoriální analýzu buněčné energetiky bude pro všechny uvedené výzkumné směry velkým přínosem, neboť systém umožní právě takový typ analýz, který doposud nemohl být na pracovišti Fyziologického ústavu realizován. Zároveň vznikne evropsky významné pracoviště, které díky rozšíření stávajícího instrumentálního zázemí Fyziologického ústavu AV ČR vytvoří integrovanou laboratoř pro analýzu všech aspektů mitochondriálního metabolismu od analýzy na celotělové úrovni přes buněčnou a mitochondriální až po specifické aspekty na submitochondriální úrovni, jako je například analýza parametru p50 cytochrom c oxidázy.

26.3.2014 Tisková zpráva BrainView a Mitenal – dva nové projekty Fyziologického ústavu

3.11.2014 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. a Biotech, a.s. Vás zvou na workshop, který se bude konat v 11. - 13. listopadu 2014  více informací

 

Více o programu OPPK