Intranet Areál web

OPVK Popularizace (2014-2015)


Název projektu       Popularizace UK II - Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje

Registrační číslo    CZ.1.07/2.3.00/45.0028

Program                  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa            7.2 Terciární vzdělávání výzkum a vývoj

Oblast podpory      7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příjemce                  Univerzita Karlova v Praze

Partneři                    Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Sdružení Tereza, Sdružení Arachne, British Council, ILA

Harmonogram realizace 1. 3. 2014 - 30.6. 2015

Finanční rámec projektu

Max. celkové způsobilé výdaje za projekt        22 224 235 Kč

OBSAH PROJEKTU

Projekt obsahuje aktivity připravené k realizaci největší univerzitou v ČR - Univerzitou Karlovou ajejími partnery. UK sama a její unikátní konsorcium zajišťují vhodné portfolio zkušeností a kontaktů pro naplnění cílů, které jsou v souladu se záměrem publikované výzvy č.45, a to propagaci přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace VaV. Cíle projektu vycházejí z provedené analýzy, která ukazuje, že nejsou naplňována očekávání vážných zájemců o vědeckou práci v oblasti přírodních věd a jejich počet klesá, zejména v mimopražských regionech. Realizace projektu přispěje ke zvrácení tohoto nepříznivého trendu a napomůže zvýšení počtů vážných zájemců o přírodní vědy, kteří během své budoucí profesní kariéry mohou posílit lokální vědecké inovační prostředí. Projekt tak přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti tržních i akademických subjektů, mj. bude vychovávat budoucí kapacity lidských zdrojů pro zatím ne zcela personálně naplněná regionální vědecká centra. Dále je cílem projektu představit interdisciplinární přístup k přírodovědným oborům a seznamovat cílovou skupinu s nejnovějšími poznatky a trendy. Pro dosažení cílů projekt volí moderní nástroje a metody: interaktivní komunikaci prostřednictvím nových médií, propagaci a praktickou aplikaci badatelsky orientované výuky a intenzivní systematickou práci s pedagogy a žáky ZŠ, SŠ a VOŠ a VŠ, tvorbu a využití inovativních audio-vizuálních materiálů, webinářů, návštěvy laboratoří, osobní kontakt s vědci atd. V rámci projektu bude též zajištěn servis cílovým skupinám v podobě usnadnění přístupu k nabízeným aktivitám, materiálům a službám prostřednictvím on-line portálů, kde bude možné rezervovat si semináře, stáže v laboratořích či využití výukových pomůcek. Dalším cílem je během probíhajícího projektu kultivovat komunikaci mimopražských vědců s laickými zájemci o jejich obory tak, aby vzájemná výměna informací byla co nejefektivnější a pro obě strany přínosná

Informace o projektu