Intranet Areál web

Projekt excelence v oblasti neurověd (2012-2018)


 

 

Cíle projektu

Projekt multidisciplinární spoluprácí předních neurovědních týmů přispěje k objasnění patofyziologických mechanismů vzniku neurodegenerativních onemocnění. Znalost těchto mechanismů povede ke zkvalitnění terapie a poskytne zázemí pro vědeckou výchovu studentů v oboru neurověd.
Neurodegenerativní onemocnění se často vyskytují u stárnoucí populace, ale i u mladých jedinců a představují závažný socio-ekonomický problém. Tato etiologicky různorodá onemocnění vedou k vážným kognitivním, motorickým a senzorickým poruchám. Cílem projektu je objasnit patofyziologické mechanismy vzniku těchto chorob od úrovně genetické až po systémovou. Dosažení cíle bude umožněno díky inter-disciplinární spolupráci několika významných vědeckých týmů v České republice; tak náročný úkol není možné řešit v rámci individuálních projektů jednotlivých týmů. S využitím širokého metodického zázemí budou studovány mechanismy regulace genové exprese, funkce membránových receptorů (s důrazem na NMDA receptory), mezibuněčné komunikace, modulace extracelulárního prostoru a funkce gliových buněk. Objasnění základních mechanismů neurodegenerativních onemocnění povede k jejich inovativní a efektivní léčbě, např. s využitím neurosteroidů či kmenových buněk. Projekt poskytne optimální zázemí pro vysoce kvalitní postgraduální výuku neurověd.

 

 

Zúčastněné instituce

 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., MUDr. Ladislav Vyklický, Dr.Sc.
Psychiatrické centrum Praha, RNDr. Daniela Řípová, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i, prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

 

 

Informace o projektu - portál IS VAV