Intranet Areál web

Úloha peptidů při boji s obezitou


Obezita je v současnosti celosvětovou hrozbou, neboť je spojována se zvýšeným výskytem diabetu 2. typu, vysokého krevního tlaku, úmrtností na choroby kardiovaskulárního systému apod.

Regulace příjmu potravy a výdeje energie je složitý proces (Obr. 1) a je tudíž velmi obtížné nalézt ideální lék. V přirozené regulaci příjmu potravy hrají důležitou úlohu peptidy, které se vylučují a působí v oblasti gastrointestinálního traktu nebo v různých částech centrálního nervového systému, především v hypotalamu. Jedním z těchto peptidů je peptid uvolňující prolaktin (PrRP). Již dříve jsme prokázali, že lipidované analogy PrRP jsou schopné při dlouhodobém podávání obézním myším či potkanům snížit příjem potravy, tělesnou hmotnost (Obr. 2), zlepšit glukózovou toleranci a řadu dalších metabolických parametrů. V současné publikaci jsme se pokusili shrnout naše dosavadní výsledky týkající se účinků PrRP v konfrontaci s dalšími literárními údaji. Naše výsledky jasně ukazují, že lipidované analogy PrRP by se mohly stát atraktivními kandidáty k léčbě obezity a diabetu 2. typu.

 

 

Obr. 1. Schéma vztahu mezi centrálními a periferními factory, které se podílejí na regulaci příjmu potravy. Plné čáry ukazují stimulační vlivy a přerušované čáry inhibiční efekty. PVN – paraventrikulární jádro, LHA - lateralní hypothalamická oblast, ARC – nucleus arcuatus, NTS - solitary tract nucleus, CRH - corticotrophin-releasing hormone, RH - thyrotropin-releasing hormone, PrRP - prolactin-releasing peptide, MCH - melanin-concentrating hormone, NPY - neuropeptide Y, AgRP - agouti-related peptide, CART - cocaine- a amphetamine-regulated transcript peptide, POMC - pro-opiomelanocortin, CCK - cholecystokinin, GLP-1 - glucagon-like peptide-1.

Obr. 2. Palmitovaný PrRP31 a myristovaný PrRP20 snížily tělesnou hmotnost u myší s dietou indukovanou obezitou. Myší byly injikovány podkožně fyziologickým roztokem (saline) nebo lipidovanými analogy PrRP v dávce 5 mg/kg dvakrát denně (n = 10). Data byla analyzována pomocí one-way ANOVA. *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 v porovnání s kontrolní skupinou (saline).

 

Kuneš, J., Pražienková, V., Popelová, A., Mikulášková, B., Zemenová, J., Maletínská, L.: Prolactin-releasing peptide: a new tool for obesity treatment. Journal of Endocrinology. Roč. 230, č. 2 (2016), R51-R58. IF=4.498

Úloha peptidů regulujících příjem potravy v regulaci kardiovaskulárního systému byla popsána v následujícím přehledném článku: Mikulášková, B., Maletínská, L., Zicha, J., Kuneš, J.: The role of food intake regulating peptides in cardiovascular regulation. Molecular and Cellular Endocrinology. Roč. 436 (2016), s. 78-92. IF=3.859