Intranet Areál web

Podpora profesního růstu (2017 - 2020)


Název projektu          Podpora profesního růstu

Registrační číslo      CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008021

Program                    Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa              PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Investiční priorita     IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

Příjemce                    Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Harmonogram realizace    1. 12. 2017 – 31. 7. 2020

Finanční rámec projektu

Max. celkové způsobilé výdaje za projekt        7 207 824,00 Kč

OBSAH PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu (zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce) pomocí dlouhodobých zahraničních stáží ve významných evropských laboratořích. Mezinárodní spolupráce přinese členům týmu rozvoj stávajících vědeckých znalostí a dovedností, dále osvojení nových technik a výzkumných metod a prohloubení mezinárodní spolupráce. K prezentaci výsledků a navázání nových kontaktů v rámci Evropského výzkumného prostoru budou sloužit účasti na zahraničních konferencích.