Intranet Areál web

Rozvoj HR kapacit, internacionalizace, popularizace a využití IP (2018 - 2022)


Název projektu          Rozvoj HR kapacit, internacionalizace, popularizace a využití IP

Registrační číslo       CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006226

Program                     Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa               PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Investiční priorita      IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

Příjemce                     Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Harmonogram realizace 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022

Finanční rámec projektu

Max. celkové způsobilé výdaje za projekt        12 744 150,00 Kč

OBSAH PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu (zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce) pomocí dlouhodobých zahraničních stáží ve významných evropských laboratořích. Mezinárodní spolupráce přinese členům týmu rozvoj stávajících vědeckých znalostí a dovedností, dále osvojení nových technik a výzkumných metod a prohloubení mezinárodní spolupráce. K prezentaci výsledků a navázání nových kontaktů v rámci Evropského výzkumného prostoru budou sloužit účasti na zahraničních konferencích.

Další informace

Nástroj pro automatické vyhledávání a sledování

výzev na mobilitní projekty a projekty výzkumu

vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů