Intranet Areál web

PharmaBrain (2018 - 2022)


Název projektu          PharmaBrain

Registrační číslo       CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444

Program                     Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa              PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Investiční priorita     IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

Příjemce                   Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ)

Harmonogram realizace 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022

Finanční rámec projektu

Max. celkové způsobilé výdaje za projekt        148 262 697,52 Kč

OBSAH PROJEKTU

Projekt se soustředí na roli glutamátergní neurotransmise u neuropsychiatrických a neurovývojových chorob v klinické praxi i experimentálních modelech. Tento směr výzkumu má na zúčastněných pracovištích dlouholetou tradici a vysokou reputaci na mezinárodní úrovni. Svým uspořádáním navazuje a kvalitativně posunuje předchozí úspěšná centra (Centrum Neuropsychiatrických Studií, Centrum Neurověd) a současně rozvíjí výsledky získané v řadě grantových projektů. Koncept je založen na translačním přístupu výzkumu v biomedicíně. Soustředí se na úzké propojení základního a klinického výzkumu zaměřeného na zlepšení znalostí o příčinách a mechanismech vzniku poruch CNS, které povedou k zlepšení diagnostiky a výběru optimálních terapeutických postupů.

Výroční konference projektu Pharmabrain