Intranet Areál web

FGU Mobilita II. (2020 - 2022)


Název projektu          FGU Mobilita II.

Registrační číslo       CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016977

Program                     Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa               PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Výzva                          02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

Příjemce                     Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Harmonogram realizace 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022

Finanční rámec projektu

Max. celkové způsobilé výdaje za projekt             11 993 266,00 Kč

OBSAH PROJEKTU

Cílem projektu je podpora profesního růstu mladých vědeckých pracovníků pomocí zahraničních stáží ve významných evropských a amerických laboratořích a podpora internacionalizace ústavu prostřednictvím stáží zahraničních pracovníků v ČR. Mezinárodní spolupráce přinese rozvoj stávajících vědeckých znalostí a dovedností, osvojení výzkumných metod a prohloubení mezinárodní spolupráce. K prezentaci výsledků a navázání kontaktů budou sloužit účasti na zahraničních konferencích a diseminační semináře.