Intranet Areál web

Optogenetické manipulace interneuronů v animálním modelu schizofrenie (2020 - 2022)


Název projektu          Optogenetické manipulace interneuronů v animálním modelu schizofrenie

Registrační číslo       CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0016409

Program                     Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa               PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Výzva                          č. 02_19_074 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků MSCA IF III

Příjemce                     Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Harmonogram realizace 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Finanční rámec projektu

Max. celkové způsobilé výdaje za projekt             3 209 616,00 Kč

OBSAH PROJEKTU

V rámci projektu bude realizován jeden no-money projekt podaný v MSCA. V rámci projektu bude financován pobyt a výzkum věděckého pracovníka z Itálie, Dr. Enrica Patrona. Výzkum je zaměřen na optogenické metody při rozpoznávání symptomů schizofrenie.