Intranet Areál web

Vliv perinatální hypoxie na odolnost srdečního svalu k nedostatku kyslíku v dospělosti závisí na pohlaví


Ischemická choroba srdeční patří k nejzávažnějším příčinám úmrtí v rozvinutých zemích. Epidemiologické studie jednoznačně prokázaly přímou závislost mezi vznikem tohoto závažného onemocnění a negativním ovlivněním časného vývoje jedince. Ze všech vlivů, které mohou nepříznivě ovlivnit vývoj plodu a novorozence, je nejčastější příčinou nedostatečné zásobení kyslíkem – tj. hypoxie. Plod může být hypoxii vystaven v řadě klinických situací postihujících těhotnou ženu, např. při anemii, nedostatečné funkci placenty, při onemocnění srdce, plic či ledvin a také v průběhu těhotenství ve vysoké nadmořské výšce. Jednou z nejčastějších hypoxických situací u novorozenců jsou pak vrozené cyanotické srdeční vady. Experimentální studie jasně prokázaly vztah mezi hypoxií v časných stadiích vývoje jedince a zvýšeným rizikem ischemického poškození srdečního svalu v dospělosti.

Vědci Fyziologického ústavu AV ČR ve spolupráci s Klinikou kardiovaskulární chirurgie IKEM poprvé prokázali, že pozdní důsledky hypoxie v perinatálním období jsou závislé na pohlaví jedince. Laboratorní potkani byli vystaveni v perinatálním období výškové hypoxii simulované v podtlakové komoře. Perinatální hypoxie významně snižovala odolnost dospělých samců k ischemickému poškození (vyjádřenému jako velikost infarktu myokardu a četnost ischemických arytmií), naopak srdce dospělých samic bylo ke vzniku infarktu myokardu významně odolnější. Toto překvapivé zjištění bylo později potvrzeno v řadě světových laboratoří. Vysvětlení uvedených rozdílů je možné v budoucnu hledat v pohlavně závislém programování specifických genů. Uvedené výsledky mohou mít značný klinický význam, protože vznik ischemické choroby srdeční u dospělých pacientů může být významně ovlivněn hypoxickým postižením srdečního svalu v časných stadiích vývoje daného jedince, a to v závislosti na jeho pohlaví.

Ošťádal, Bohuslav - Ošťádalová, Ivana - Szárszoi, O. - Netuka, I. - Olejníčková, Veronika - Hlaváčková, Markéta: Sex-dependent effect of perinatal hypoxia on cardiac tolerance to oxygen deprivation in adults. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. Roč. 99, č. 1 (2021), s. 1-8. ISSN 0008-4212, IF: 1.946 DOI