Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Translační metabolismus

Translační metabolismus Translační metabolismus: Překlenutí mezery mezi výzkumem a medicínou v metabolismu

Náš výzkum zahrnuje použití technik založených na hmotnostní spektrometrii k provádění metabolomické a proteomické analýzy různých biologických vzorků. Zabýváme se vývojem a aplikací metod kapalinové chromatografie a kapilární elektroforézy ve spojení s hmotnostní speoktrometrií (LC–MS, CE–MS) pro důkladnou charakterizaci a kvantifikaci komplexních lipidů (lipidom), polárních metabolitů (metabolom), různých exogenních sloučenin jako například složky potravin a léčiva (exposom) a proteinů (proteom). Zaměřujeme se také na zdokonalení zpracování dat, statistické metody a vizualizaci omics dat.

Úspěšně jsme integrovali metody LC–MS pro cílenou a necílenou analýzu lipidů, polárních metabolitů a sloučenin exposomu (LIMeX) pro různé typy vzorků a používáme je pro studie zaměřené na kardiovaskulární onemocnění, diabetes 2. typu, lipogenezi, cirkadiánní rytmy a adherenci k medikamentózní léčbě.

Zkoumáme také proteom lidských zubů a slin a jejich spojitost se zubním kazem. Dále se zabýváme analýzou proteomického složení patologických tkání u onemocnění clubfoot (pes equinovarus, noha kososvislá) a mechanismy remodelace stěny plicních artérií během rozvoje plicní hypertenze. Jsou studovány rovněž posttranslační modifikace proteinů probíhající při stárnutí i chorobách organismu.

PhD Program 2021 - Témata

1. Metabolomika biologických systémů pomocí hmotnostní spektrometrie

Necílené metabolomické metody se zaměřují na analýzu všech detekovatelných metabolitů ve vzorku, včetně doposud neidentifikovaných metabolitů. Kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií (LC-MS) je nejčastěji používanou technikou v metabolomice umožňující účinnou separaci a detekci širokého spektra metabolitů. Až 80 % všech detekovaných signálů z necílené metabolomické analýzy představují neidentifikované metabolity. Tato překážka tak brání smysluplným interpretacím v biomedicínském a biologickém výzkumu. Disertační práce bude zaměřena na (i) zvýšení pokrytí spektrálních knihoven používaných pro anotaci metabolitů, (ii) aplikaci programů pro predikci „neznámých“ metabolitů a (iii) aplikaci programů pro vizualizaci a interpretaci dat získaných v rámci metabolomických studií (např. diabetes mellitus, cirkadiánní rytmy). Práce bude realizována na Fyziologickém ústavu AV ČR, v.v.i. a finančně zajištěna projekty GAČR, MŠMT a AZV.

Školitel: T. Čajka (tomas.cajka@fgu.cas.cz)

2. Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií pro metabolomické a lipidomické studie 

Během posledního desetiletí se metabolomika a lipidomika využívající hmotnostní spektrometrii staly klíčovými disciplínami v analýze polárních metabolitů a komplexních lipidů v biologických systémech. Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LC-MS) je nejčastěji používanou technikou v metabolomice a lipidomice umožňující účinnou separaci a detekci širokého spektra metabolitů. Stále však chybí dostatečné informace o složení metabolomu a lipidomu kapalných materiálů (plazma, sérum, moč) a různých tkání, které mohou být snadno dostupné a použitelné pro budoucí studie. Disertační práce bude zaměřena na (i) slučování cílených a necílených metabolomických a lipidomických metod, (ii) standardizaci metod a (iii) zvýšení rozsahu a pokrytí metod pro metabolomické a lipidomické studie (např. diabetes mellitus, cirkadiánní rytmy). Práce bude realizována na Fyziologickém ústavu AV ČR, v.v.i. a finančně zajištěna projekty GAČR, MŠMT a AZV.

Školitel: T. Čajka (tomas.cajka@fgu.cas.cz)

 

Hlavní směry výzkumu

 • Jednoduché, rychlé a robustní metody pro projekty zaměřené na metabolomiku a proteomiku
 • Zpracování, statistická analýza a vizualizace metabolomických dat
 • Nové separační metody (LC–MS, kapilární elektromigrační techniky včetně CE–MS) pro fyziologický výzkum
 • Metabolomika pro studium cirkadiánních rytmů
 • Metabolomika a proteomika pro objevování nových biomarkerů lidského zdraví
 • Prediktivní úloha proteomického složení zubů a slin v etiologii zubního kazu
 • Analýza extracelulární hmoty: od proteinů po tkáňovou architekturu u idiopatického pes equinovarus (noha kososvislá)
 • Mechanismy remodelace stěny plicních artérií během rozvoje plicní hypertenze
 • Posttranslační modifikace proteinů v průběhu stárnutí i chorob (např. diabetes mellitus)

Aktuální projekty

Vodík-deuteriová výměna ve spojení s hmotnostní spektrometrií (HDX-MS) k identifikaci neznámých metabolitů detekovaných necílenou metabolomikou (21-00477S)

 • Řešitel: T. Čajka, oddělení Translačního metabolismu

Identifikace faktorů ovlivňujících adherenci k farmakoterapii u pacientů s diabetem 2. typu s využitím necílené metabolomiky (NU20-01-00186)

 • Řešitel: T. Čajka, oddělení Translačního metabolismu

Metabolomika 2.0: Komplexní analytické metody a bioinformatické nástroje pro studium cirkadiánních rytmů (LTAUSA19124)

 • Řešitel: T. Čajka, oddělení Translačního metabolismu

Mapování cirkadiánního metabolomu mozku a periferních tkáních potkana během embryonálního a postnatálního vývoje (20-21114S)

 • Řešitel: T. Čajka, oddělení Translačního metabolismu

Význam metabolizmu tukové tkáně pro náchylnost k obezitě: mechanizmy nezávislé na UCP1 (19-02411S)

 • Člen týmu: T. Čajka, oddělení Translačního metabolismu
 • Řešitel: J. Kopecký, oddělení Biologie tukové tkáně

Úloha epikardiální tukové tkáně, subklinického zánětu a nových lipidových signálních molekul při vzniku a rozvoji srdečního selhání (NV19-02-00118)

 • Člen týmu: T. Čajka, oddělení Translačního metabolismu
 • Řešitel: M. Haluzík, Institut klinické a experimentální medicíny; spoluřešitel: O. Kuda, oddělení Metabolismu bioaktivních lipidů

Změny transkriptomu během časného postnatálního vývoje u lidí: vliv porodní nezralosti na regulaci energetického metabolizmu (NU20-07-00026)

 • Člen týmu: T. Čajka, oddělení Translačního metabolismu
 • Řešitel: J. Kopecký, oddělení Biologie tukové tkáně

Tuková tkáň kostní dřeně jako nové specializované depo tukové tkáně a jeho význam v regulaci kostní homeostázy (20-03586S)

 • Člen týmu: T. Čajka, oddělení Translačního metabolismu
 • Řešitel: M. Tencerová, oddělení Molekulární fyziologie kosti

Studium metabolické flexibility tukové tkáně kostní dřeně u obezity (EFSD/Novo Nordisk Foundation Future Leaders Award)

 • Člen týmu: T. Čajka, oddělení Translačního metabolismu
 • Řešitel: M. Tencerová, oddělení Molekulární fyziologie kosti

Afinitní kapilární elektrokinetické metody pro selektivní analýzu biopolymerů a metabolitů a pro studium jejich interakcí (20-03899S)

 • Spoluřešitel: I. Mikšík, oddělení Translačního metabolismu
 • Řešitel: V. Kašička, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Bioartificiální kardiovaskulární záplaty a cévní náhrady na bázi porcinního kolagenu zesílené nano/mikrovlákny remodelované pomocí kmenových buněk v bioreaktorech (NV19-02-00068)

 • Člen týmu: A. Eckhardt, oddělení Translačního metabolismu
 • Řešitel: J. Pirk, Institut klinické a experimentální medicíny

Aktuální projekty

Úspěchy

The Power List 2018 -- The Fab Forty

Doc. Tomáš Čajka byl zařazen mezi čtyřicet nejlepších vědců do čtyřiceti let v oboru analytické chemie. Žebříček čtyřiceti nejúspěšnějších vědců byl publikován v říjnovém čísle časopisu The Analytical Scientist. Více

Cena za nejlepší poster na konferenci

MUDr. Tomáši Novotnému byla na světové ortopedické konferenci 40th World Orthopaedic Congerss, Muscat, Oman (2019, pořadatel: SICOT) za poster „Histological comparison of clubfoot deformity and Dupuytren's disease fibroproliferation“ udělena cena „The Lester Lowe Award“. Více

Publikace

Sistilli; Gabriella - Kalendová; Veronika - Čajka; Tomáš - Irodenko; Ilaria - Bardová; Kristina - Oseeva; Marina - Žáček; P. - Kroupová; Petra - Horáková; Olga - Lackner; K. - Gastaldelli; A. - Kuda; Ondřej - Kopecký; Jan - Rossmeisl; Martin . Krill Oil Supplementation Reduces Exacerbated Hepatic Steatosis Induced by Thermoneutral Housing in Mice with Diet-Induced Obesity . Nutrients. 2021; 13(2)); 437 . IF = 4.546 [ASEP] [ doi ]
Novotný; T. - Eckhardt; Adam . Response to: "Quantity;" "Quality" and "Distribution Pattern" of Neo Vascular System: Is it the Time to Come Back to Aristotle Categories? . Journal of Pediatric Orthopaedics. 2021; 41(2); E199-E200 . IF = 1.909 [ASEP] [ doi ]
Filová; Elena - Steinerová; Marie - Trávníčková; Martina - Knitlová; Jarmila - Musílková; Jana - Eckhardt; Adam - Hadraba; Daniel - Matějka; Roman - Pražák; Šimon - Štěpanovská; Jana - Kučerová; Johanka - Riedel; Tomáš - Brynda; Eduard - Lodererová; A. - Honsová; E. - Pirk; J. - Koňařík; M. - Bačáková; Lucie . Accelerated in vitro recellularization of decellularized porcine pericardium for cardiovascular grafts . Biomedical Materials. 2021; 16(2)); 025024 . IF = 3.174 [ASEP] [ doi ]
Brejchová; Kristýna - Radner; F. P. W. - Balas; L. - Palůchová; Veronika - Čajka; Tomáš - Chodounská; Hana - Kudová; Eva - Schratter; M. - Schreiber; R. - Durand; T. - Zechner; R. - Kuda; Ondřej . Distinct roles of adipose triglyceride lipase and hormone-sensitive lipase in the catabolism of triacylglycerol estolides . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2021; 118(2)); e2020999118 . IF = 9.412 [ASEP] [ doi ]
Vošahlíková; Miroslava - Roubalová; Lenka - Cechová; Kristína - Kaufman; Jonáš - Musil; Stanislav - Mikšík; Ivan - Alda; M. - Svoboda; Petr . Na+/K+-ATPase and lipid peroxidation in forebrain cortex and hippocampus of sleep-deprived rats treated with therapeutic lithium concentration for different periods of time . Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2020; 102(Aug 30)); 109953 . IF = 4.361 [ASEP] [ doi ]
Vajrychová; M. - Stráník; J. - Pimková; K. - Barman; M. - Kukla; R. - Zedníková; Petra - Bolehovská; R. - Plíšková; L. - Hornychová; H. - Andrýs; C. - Tambor; V. - Lenčo; J. - Jacobsson; B. - Kacerovský; M. Comprehensive proteomic investigation of infectious and inflammatory changes in late preterm prelabour rupture of membranes . Scientific Reports. 2020; 10(1)); 17696 . IF = 3.998 [ASEP] [ doi ]
Ujčíková; Hana - Cechová; Kristína - Jágr; Michal - Roubalová; Lenka - Vošahlíková; Miroslava - Svoboda; Petr . Proteomic analysis of protein composition of rat hippocampus exposed to morphine for 10 days; comparison with animals after 20 days of morphine withdrawal . PLoS ONE. 2020; 15(4)); e0231721 . IF = 2.740 [ASEP] [ doi ]
Tsugawa; H. - Ikeda; K. - Takahashi; M. - Satoh; A. - Mori; Y. - Uchino; H. - Okahashi; N. - Yamada; Y. - Tada; I. - Bonini; P. - Higashi; Y. - Okazaki; Y. - Zhou; Z. - Zhu; Z.-J. - Koelmel; J. - Čajka; Tomáš - Fiehn; O. - Saito; K. - Arita; Mas. - Arita; Mak. A lipidome atlas in MS-DIAL 4 . Nature Biotechnology. 2020; 38(10); 1159-1163 . IF = 36.553 [ASEP] [ doi ]
Svobodová; Jana - Mikšík; Ivan . Open-tubular capillary electrochromatographic application of a sol-gel matrix with chilli peppers; garlic; or synthetic additives . Journal of Separation Science. 2020; 43(18); 3691-3701 . IF = 2.878 [ASEP] [ doi ]
Palůchová; Veronika - Vik; A. - Čajka; Tomáš - Březinová; Marie - Brejchová; Kristýna - Bugajev; Viktor - Dráberová; Lubica - Dráber; Peter - Burešová; Jana - Kroupová; Petra - Bardová; Kristina - Rossmeisl; Martin - Kopecký; Jan - Hansen; T. V. - Kuda; Ondřej . Triacylglycerol-Rich Oils of Marine Origin are Optimal Nutrients for Induction of Polyunsaturated Docosahexaenoic Acid Ester of Hydroxy Linoleic Acid (13-DHAHLA) with Anti-Inflammatory Properties in Mice . Molecular Nutrition & Food Research. 2020; 64(11)); 1901238 . IF = 5.309 [ASEP] [ doi ]
Palůchová; Veronika - Oseeva; Marina - Březinová; Marie - Čajka; Tomáš - Bardová; Kristina - Adamcová; Kateřina - Žáček; Petr - Brejchová; Kristýna - Balas; L. - Chodounská; Hana - Kudová; Eva - Schreiber; R. - Zechner; R. - Durand; T. - Rossmeisl; Martin - Abumrad; N. A. - Kopecký; Jan - Kuda; Ondřej . Lipokine 5-PAHSA is Regulated by Adipose Triglyceride Lipase and Primes Adipocytes for de novo Lipogenesis in Mice . Diabetes. 2020; 69(3); 300-312 . IF = 7.720 [ASEP] [ doi ]
Novotný; Tomáš - Eckhardt; Adam - Knitlová; Jarmila - Doubková; Martina - Ošťádal; M. - Uhlík; J. - Musílková; Jana . Increased Microvessel and Arteriole Density in the Contracted Side of the Relapsed Clubfoot . Journal of Pediatric Orthopaedics. 2020; 40(10); 592-596 . IF = 1.909 [ASEP] [ doi ]
Nemet; I. - Saha; P. P. - Gupta; N. - Zhu; W. - Romano; K. A. - Skye; S. M. - Čajka; Tomáš - Mohan; M. L. - Li; L. - Wu; Y. - Funabashi; M. - Ramer-Tait; A. E. - Prasad; S. V. N. - Fiehn; O. - Rey; F. E. - Tang; W.H.W. - Fischbach; M. A. - DiDonato; J. A. - Hazen; S.L. A Cardiovascular Disease-Linked Gut Microbial Metabolite Acts via Adrenergic Receptors . Cell. 2020; 180(5); 862-877 . IF = 38.637 [ASEP] [ doi ]
Mikšík; Ivan - Kubinová; Šárka - Morvan; Marine - Výborný; Karel - Tatar; A. - Král; V. - Záruba; K. - Sýkora; D. Analysis of Chondroitin/Dermatan Sulphate Disaccharides Using High-Performance Liquid Chromatography . Separations. 2020; 7(3)); 49 . IF = 1.900 [ASEP] [ doi ]
Kulhavá; Lucie - Eckhardt; Adam - Pataridis; Statis - Foltán; R. - Mikšík; Ivan . Proteomic Analysis of Whole Saliva in Relation to Dental Caries Resistance . Folia Biologica. 2020; 66(2); 72-80 . IF = 0.691 [ASEP]
Janovská; Petra - Melenovský; V. - Svobodová; Michaela - Havlenová; T. - Kratochvílová; H. - Haluzík; M. - Hošková; E. - Pelikánová; T. - Kautzner; J. - Monzo; L. - Jurcová; I. - Adamcová; Kateřina - Leňková; Lucie - Burešová; Jana - Rossmeisl; Martin - Kuda; Ondřej - Čajka; Tomáš - Kopecký; Jan . Dysregulation of epicardial adipose tissue in cachexia due to heart failure: the role of natriuretic peptides and cardiolipin . Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle. 2020; 11(6); 1614-1627 . IF = 9.802 [ASEP] [ doi ]
Filová; Elena - Staňková; Ľubica - Eckhardt; Adam - Svobodová; Jana - Musílková; Jana - Pala; J. - Hadraba; Daniel - Brynda; Eduard - Koňařík; M. - Pirk; J. - Bačáková; Lucie . Modification of Human Pericardium by Chemical Crosslinking . Physiological Research. 2020; 69(1); 49-59 . IF = 1.655 [ASEP] [ doi ]
Březinová; Marie - Čajka; Tomáš - Oseeva; Marina - Štěpán; M. - Daďová; K. - Rossmeislová; L. - Matouš; M. - Šiklová; M. - Rossmeisl; Martin - Kuda; Ondřej . Exercise training induces insulin-sensitizing PAHSAs in adipose tissue of elderly women . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids. 2020; 1865(2)); 158576 . IF = 4.519 [ASEP] [ doi ]
Bardová; Kristina - Funda; Jiří - Pohl; Radek - Čajka; Tomáš - Hensler; Michal - Kuda; Ondřej - Janovská; Petra - Adamcová; Kateřina - Irodenko; Ilaria - Leňková; Lucie - Zouhar; Petr - Horáková; Olga - Flachs; Pavel - Rossmeisl; Martin - Colca; J. - Kopecký; Jan . Additive Effects of Omega-3 Fatty Acids and Thiazolidinediones in Mice Fed a High-Fat Diet: Triacylglycerol/Fatty Acid Cycling in Adipose Tissue . Nutrients. 2020; 12(12)); 3737 . IF = 4.546 [ASEP] [ doi ]
Žaloudíková; M. - Eckhardt; Adam - Vytášek; R. - Uhlík; J. - Novotný; T. - Bačáková; Lucie - Musílková; Jana - Hampl; V. Decreased collagen VI in the tunica media of pulmonary vessels during exposure to hypoxia: a novel step in pulmonary arterial remodeling . Pulmonary Circulation. 2019; 9(3)); 2045894019860747 . IF = 2.205 [ASEP] [ doi ]
Tsugawa; H. - Satoh; A. - Uchino; H. - Čajka; Tomáš - Arita; Mak. - Arita; Mas. Mass Spectrometry Data Repository Enhances Novel Metabolite Discoveries with Advances in Computational Metabolomics . Metabolites. 2019; 9(6)); 119 . IF = 4.097 [ASEP] [ doi ]
Sechovcová; Hana - Kulhavá; Lucie - Fliegerová; Kateřina - Trundová; Mária - Morais; Daniel - Mrázek; Jakub - Kopečný; Jan . Comparison of enzymatic activities and proteomic profiles of Butyrivibrio fibrisolvens grown on different carbon sources . Proteome Science. 2019; 17(JUN 1)); 2 . IF = 2.811 [ASEP] [ doi ]
Pataridis, Statis - Romanov, O. - Mikšík, Ivan . Identification of short-chain poly-3-hydroxybutyrates in Saiga horn extracts using LC-MS/MS . Journal of Separation Science 2019, 42(4), 797-808 . IF = 2.878 [ASEP] [ doi ]
Mikšík, Ivan . Coupling of CE-MS for protein and peptide analysis . Journal of Separation Science 2019, 42(1), 385-397 . IF = 2.878 [ASEP] [ doi ]
Jágr, Michal - Ergang, Peter - Pataridis, Statis - Kolrosová, M. - Bartoš, M. - Mikšík, Ivan . Proteomic analysis of dentin-enamel junction and adjacent protein-containing enamel matrix layer of healthy human molar teeth . European Journal of Oral Sciences 2019, 127(2), 112-121 . IF = 2.220 [ASEP] [ doi ]
Gvoždíková Javůrková; V. - Pokorná; M. - Mikšík; Ivan - Tůmová; E. Concentration of egg white antimicrobial and immunomodulatory proteins is related to eggshell pigmentation across traditional chicken breeds . Poultry Science. 2019; 98(12); 6931-6941 . IF = 2.659 [ASEP] [ doi ]
Fan, S. - Kind, T. - Čajka, Tomáš - Hazen, S.L. - Tang, W.H.W. - Kaddurah-Daouk, R. - Irvin, M. R. - Arnett, D. K. - Barupal, D. K. - Fiehn, O. Systematic Error Removal Using Random Forest for Normalizing Large-Scale Untargeted Lipidomics Data . Analytical Chemistry 2019, 91(5), 3590-3596 . IF = 6.785 [ASEP] [ doi ]
Eckhardt, Adam - Novotný, T. - Doubková, Martina - Hronková, Lucia - Vajner, L. - Pataridis, Statis - Hadraba, Daniel - Kulhavá, Lucie - Plencner, Martin - Knitlová, Jarmila - Lišková, Jana - Uhlík, J. - Žaloudíková, M. - Vondrášek, David - Mikšík, Ivan - Ošťádal, M. Novel contribution to clubfoot pathogenesis: The possible role of extracellular matrix proteins . Journal of Orthopaedic Research 2019, 37(3), 769-778 . IF = 2.728 [ASEP] [ doi ]
Čepková Hlásná, P. - Jágr, Michal - Viehmannová, I. - Dvořáček, V. - Huansi, D. C. - Mikšík, Ivan . Diversity in Seed Storage Protein Profile of Oilseed Crop Plukenetia volubilis from Peruvian Amazon . International Journal of Agriculture and Biology 2019, 21(3), 679-688 . IF = 0.822 [ASEP]
Čajka; Tomáš . Towards Merging Targeted and Untargeted Analysis of the Lipidome; Metabolome; and Exposome . LC GC Europe. 2019; 32(6); 314-316 . IF = 1.482 [ASEP]
Angelisová, Pavla - Ballek, Ondřej - Sýkora, Jan - Benada, Oldřich - Čajka, Tomáš - Pokorná, Jana - Pinkas, Dominik - Hořejší, Václav . The use of styrene-maleic acid copolymer (SMA) for studies on T cell membrane rafts . Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes 2019, 1861(1), 130-141 . IF = 3.411 [ASEP] [ doi ]
Peševski, Živorad - Kvasilová, A. - Stopková, T. - Naňka, O. - Drobná Krejčí, Eliška - Buffinton, Ch. - Kočková, Radka - Eckhardt, Adam - Sedmera, David . Endocardial Fibroelastosis is Secondary to Hemodynamic Alterations in the Chick Embryonic Model of Hypoplastic Left Heart Syndrome . Developmental Dynamics 2018, roč. 247, 3, p. 509-520 . IF = 2.852 [ASEP] [ doi ]
Mikšík, Ivan - Pataridis, Statis - Eckhardt, Adam - Sedmera, David . Analysis of Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis) Eggshell Proteome . Protein Journal 2018, roč. 37, 1, p. 21-37 . IF = 1.029 [ASEP]
Marschner, Karel - Musil, Stanislav - Mikšík, Ivan - Dědina, Jiří . Investigation of hydride generation from arsenosugars - Is it feasible for speciation analysis? . Analytica Chimica Acta 2018, roč. 1008, MAY, p. 8-17 . IF = 5.256 [ASEP] [ doi ]
Kulhavá, Lucie - Eckhardt, Adam - Pataridis, Statis - Bartoš, M. - Foltán, R. - Mikšík, Ivan . Differences of Saliva Composition in Relation to Tooth Decay and Gender . Folia Biologica 2018, 64(5-6), 195-203 . IF = 1.073 [ASEP]
Kohutiar, Matej - Eckhardt, Adam - Mikšík, Ivan - Šantorová, J. - Wilhelm, Jiří . Proteomic analysis of peroxynitrite-induced protein nitration in isolated beef heart mitochondria . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 239-250 . IF = 1.701 [ASEP]
Ergang, Peter - Mikulecká, Anna - Vodička, Martin - Vagnerová, Karla - Mikšík, Ivan - Pácha, Jiří . Social defeat stimulates local glucocorticoid regeneration in lymphoid organs . Endocrine Connections 2018, 7(12), 1389-1396 . IF = 2.474 [ASEP] [ doi ]
Eckhardt, Adam - Kulhavá, Lucie - Mikšík, Ivan - Pataridis, Statis - Hlaváčková, Markéta - Vašinová, Jana - Kolář, František - Sedmera, David - Ošťádal, Bohuslav . Proteomic analysis of cardiac ventricles: baso-apical differences . Molecular and Cellular Biochemistry 2018, roč. 445, 1-2, p. 211-219 . IF = 2.884 [ASEP] [ doi ]
Svobodová, Jana - Kofroňová, Olga - Benada, Oldřich - Král, V. - Mikšík, Ivan . Separation of oligopeptides, nucleobases, nucleosides and nucleotides using capillary electrophoresis/electrochromatography with sol–gel modified inner capillary wall . Journal of Chromatography A. 2017, roč. 1517, p. 185-194 . IF = 3.716 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal, M. - Lišková, Jana - Hadraba, Daniel - Eckhardt, Adam . Possible Pathogenetic Mechanisms and New Therapeutic Approaches of Pes Equinovarus . Physiological Research. 2017, roč. 66, 3, p. 403-410 . IF = 1.324 [ASEP]
Mikšík, Ivan . Capillary electrochromatography of proteins and peptides (2006–2015) . Journal of Separation Science. 2017, roč. 40, 1, p. 251-271 . IF = 2.415 [ASEP] [ doi ]
Mikšík, Ivan - Sedláková, Pavla - Pataridis, Statis - Bortolotti, F. - Gottardo, R. Proteins and their modifications in a medieval mummy . Protein Science. 2016, roč. 25, 11, p. 2037-2044 . IF = 2.523 [ASEP] [ doi ]
Jágr, Michal - Eckhardt, Adam - Pataridis, Statis - Foltán, R. - Myšák, J. - Mikšík, Ivan . Proteomic analysis of human tooth pulp proteomes – Comparison of caries-resistant and caries-susceptible . Journal of Proteomics. 2016, roč. 145, Aug 11, p. 127-136 . IF = 3.914 [ASEP] [ doi ]
Duval, C. - Cassey, P. - Lovell, P.G. - Mikšík, Ivan - Reynolds, S.J. - Spencer, K.A. Maternal influence on eggshell maculation: implications for cryptic camouflaged eggs . Journal of Ornithology. 2016, roč. 157, 1, p. 303-310 . IF = 1.468 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal, M. - Eckhardt, Adam - Herget, J. - Mikšík, Ivan - Dungl, P. - Chomiak, J. - Frydrychová, M. - Burian, M. Proteomic analysis of the extracellular matrix in idiopathic pes equinovarus . Molecular and Cellular Biochemistry. 2015, Vol. 401, 1-2, p. 133-139 . IF = 2.613 [ASEP] [ doi ]
Maurer, G. - Portugal, S. J. - Hauber, M. E. - Mikšík, Ivan - Russell, D. G. D. - Cassey, P. First light for avian embryos: eggshell thickness and pigmentation mediate variation in development and UV exposure in wild bird eggs . Functional Ecology. 2015, Vol. 29, 2, p. 209-218 . IF = 5.21 [ASEP] [ doi ]
Ujčíková, Hana - Eckhardt, Adam - Kagan, Dmytro - Roubalová, Lenka - Svoboda, Petr . Proteomic analysis of post-nuclear supernatant fraction and percoll-purified membranes prepared from brain cortex of rats exposed to increasing doses of morphine . Proteome Science 2014, roč. 12, feb 14, p. 11. ISSN 1477-5956. IF = 1.725 [ASEP] [ doi ]
Mikšík, Ivan - Sedláková, Pavla - Pataridis, Statis - Bortolotti, F. - Gottardo, R. - Tagliaro, F. Prince Cangrande’s Collagen: Study of Protein Modification on the Mummy of the Lord of Verona, Italy (1291–1329 AD) . Chromatographia 2014, roč. 77, 21-22, p. 1503-1510. ISSN 0009-5893. IF = 1.411 [ASEP] [ doi ]
Mikšík, Ivan - Ergang, Peter - Pácha, Jiří . Proteomic analysis of chicken eggshell cuticle membrane layer . Analytical and Bioanalytical Chemistry 2014, roč. 406, 29, p. 7633-7640. ISSN 1618-2642. IF = 3.436 [ASEP] [ doi ]
Jágr, Michal - Eckhardt, Adam - Pataridis, Statis - Broukal, Z. - Dušková, J. - Mikšík, Ivan . Proteomics of human teeth and saliva . Physiological Research 2014, roč. 63, suppl.1, s141-s154. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Houštěk, Josef - Vrbacký, Marek - Hejzlarová, Kateřina - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Šilhavý, Jan - Šimáková, Miroslava - Mlejnek, Petr - Kazdová, L. - Mikšík, Ivan - Neckář, Jan - Papoušek, František - Kolář, František - Kurtz, T. W. - Pravenec, Michal . Effects of mtDNA in SHR-mtF344 versus SHR conplastic strains on reduced OXPHOS enzyme levels, insulin resistance, cardiac hypertrophy, and systolic dysfunction . Physiological Genomics 2014, roč. 46, 18, p. 671-678. ISSN 1094-8341. IF = 2.374 [ASEP] [ doi ]
Hlaváček, Jan - Vítovcová, M. - Sázelová, Petra - Pícha, Jan - Vaněk, Václav - Buděšínský, Miloš - Jiráček, Jiří - Gillner, D. M. - Holz, R. C. - Mikšík, Ivan - Kašička, Václav . Mono-N-acyl-2,6-diaminopimelic acid derivatives: Analysis by electromigration and spectroscopic methods and examination of enzyme inhibitory activity . Analytical Biochemistry 2014, roč. 467, dec 15, p. 4-13. ISSN 0003-2697. IF = 2.219 [ASEP] [ doi ]
Fargallo, J. A. - López-Rull, I. - Mikšík, Ivan - Eckhardt, Adam - Peralta-Sánchez, J. M. Eggshell pigmentation has no evident effects on offspring viability in common kestrels . Evolutionary Ecology 2014, roč. 28, 4, p. 627-637. ISSN 0269-7653. IF = 2.517 [ASEP] [ doi ]
Eckhardt, Adam - Jágr, Michal - Pataridis, Statis - Mikšík, Ivan . Proteomic Analysis of Human Tooth Pulp: Proteomics of Human Tooth . Journal of Endodontics. 2014, roč. 40, 12, p. 1961-1966. ISSN 0099-2399 . IF = 3.375 [ASEP] [ doi ]
Duval, C. - Zimmer, C. - Mikšík, Ivan - Cassey, P. - Spencer, K.A. Early life stress shapes female reproductive strategy through eggshell pigmentation in Japanese quail . General and Comparative Endocrinology 2014, roč. 208, -, p. 146-153. ISSN 0016-6480. IF = 2.47 [ASEP] [ doi ]
Brulez, K. - Cassey, P. - Meeson, A. - Mikšík, Ivan - Webber, S.L. - Gosler, A.G. - Reynolds, S.J. Eggshell spot scoring methods cannot be used as a reliable proxy to determine pigment quantity . Journal of avian biology 2014, roč. 45, 1, p. 94-102. ISSN 0908-8857. IF = 1.971 [ASEP] [ doi ]
Pataridis, Statis - Šťastná, Zdeňka - Sedláková, Pavla - Mikšík, Ivan . Monotopic modifications derived from in vitro glycation of albumin with ribose . Electrophoresis, 2013, Vol. 34, 12, p. 1757-1763 . IF = 3.261 [ASEP] [ doi ]
Duval, C. - Cassey, P. - Lovell, P.G. - Mikšík, Ivan - Reynolds, S.J. - Spencer, K.A. Eggshell Appearance Does Not Signal Maternal Corticosterone Exposure in Japanese Quail: An Experimental Study with Brown-Spotted Eggs . PLoS ONE, 2013, Vol. 8, 12, e80485 . IF = 3.730 [ASEP] [ doi ]
Duval, C. - Cassey, P. - Mikšík, Ivan - Reynolds, S.J. - Spencer, K.A. Condition-dependent strategies of eggshell pigmentation: an experimental study of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) . Journal of Experimental Biology, 2013, Vol. 216, 4, p. 700-708 . IF = 3.236 [ASEP] [ doi ]
Brabcová, Jana - Kindl, Jiří - Valterová, Irena - Pichová, Iva - Zarevúcka, Marie - Brabcová, J. - Jágr, Michal - Mikšík, Ivan . Serine protease from midgut of Bombus terrestris males . Archives of Insect Biochemistry and Physiology, 2013, Vol. 82, 3, p. 117-128 . IF = 1.515 [ASEP] [ doi ]
Brabcová, Jana - Demianova, Zuzana - Vondrášek, Jiří - Jágr, Michal - Zarevúcka, Marie - Palomo, J. M. Highly selective purification of three lipases from Geotrichum candidum 4013 and their characterization and biotechnological applications . Journal of Molecular Catalysis B-Enzymatic, 2013, Vol. 98, Dec 30, p. 62-72 . IF = 2.823 [ASEP] [ doi ]
Řezanka, P. - Ehala, Sille - Koktan, J. - Sýkora, D. - Žvátora, P. - Vosmanská, M. - Král, V. - Mikšík, Ivan - Čeřovský, Václav - Kašička, Václav . Application of Bare Gold Nanoparticles in Open-Tubular CEC Separations of Polyaromatic Hydrocarbons and Peptides . Journal of Separation Science, 2012, Vol. 35, 1, p. 73-78 . IF = 2.591 [ASEP] [ doi ]
Neckář, Jan - Boudíková, Adéla - Mandíková, Petra - Štěrba, M. - Popelová, O. - Mikšík, Ivan - Dabrowská, L. - Mráz, J. - Geršl, V. - Kolář, František . Protective effects of dexrazoxane against acute ischaemia/reperfusion injury of rat hearts . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2012, Vol. 90, 9, p. 1303-1310 . IF = 1.556 [ASEP] [ doi ]
Mikšík, Ivan - Lacinová, Kateřina - Zmatlíková, Zdeňka - Sedláková, Pavla - Král, V. - Sýkora, D. - Řezanka, P. - Kašička, Václav . Open-tubular capillary electrochromatography with bare gold nanoparticles-based stationary phase applied to separation of trypsin digested native and glycated proteins . Journal of Separation Science, 2012, Vol. 35, 8, p. 994-1002 . IF = 2.591 [ASEP] [ doi ]
Mikulíková, Kateřina - Romanov, O. - Mikšík, Ivan - Eckhardt, Adam - Pataridis, Statis - Sedláková, Pavla . Study of Saiga Horn Using High-Performance Liquid Chromatography with Mass Spectrometry . Scientific World Journal, 2012, Vol. 2012, 2012, ID759604 . IF = 1.730 [ASEP] [ doi ]
Liotta, E. - Gottardo, R. - Seri, C. - Rimondo, C. - Mikšík, Ivan - Serpelloni, G. - Tagliaro, F. Rapid analysis of caffeine in “smart drugs” and “energy drinks” by microemulsion electrokinetic chromatography (MEEKC) . Forensic Science International, 2012, Vol. 220, 1-3, p. 279-283 . IF = 2.307 [ASEP] [ doi ]
Jágr, Michal - Eckhardt, Adam - Pataridis, Statis - Mikšík, Ivan . Comprehensive proteomic analysis of human dentin . European Journal of Oral Sciences, 2012, Vol. 120, 4, p. 259-268 . IF = 1.420 [ASEP] [ doi ]
Houštěk, Josef - Hejzlarová, Kateřina - Vrbacký, Marek - Drahota, Zdeněk - Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Mlejnek, Petr - Šimáková, Miroslava - Šilhavý, Jan - Mikšík, Ivan - Kazdová, L. - Oliyarnyk, O. - Kurtz, T. - Pravenec, Michal . Nonsynonymous variants in mt-Nd2, mt-Nd4, and mt-Nd5 are linked to effects on oxidative phosphorylation and insulin sensitivity in rat conplastic strains . Physiological Genomics, 2012, Vol. 44, 9, p. 487-494 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Gottardo, R. - Mikšík, Ivan - Aturki, Z. - Sorio, D. - Seri, C. - Fanali, S. - Tagliaro, F. Analysis of drugs of forensic interest with capillary zone electrophoresis/time-of-flight mass spectrometry based on the use of non-volatile buffers . Electrophoresis, 2012, Vol. 33, 4, p. 599-606 . IF = 3.261 [ASEP] [ doi ]
Cassey, P. - Thomas, G.H. - Portugal, S. J. - Maurer, G. - Hauber, M. E. - Grim, T. - Lovell, P.G. - Mikšík, Ivan . Why are birds' eggs colourful? Eggshell pigments co-vary with life-history and nesting ecology among British breeding non-passerine birds . Biological Journal of the Linnean Society, 2012, Vol. 106, 3, p. 657-672 . IF = 2.413 [ASEP] [ doi ]
Cassey, P. - Mikšík, Ivan - Portugal, S. J. - Maurer, G. - Ewen, J.G. - Zarate, E. - Sewell, M.A. - Karadas, F. - Grim, T. - Hauber, M. E. Avian eggshell pigments are not consistently correlated with colour measurements or egg constituents in two Turdus thrushes . Journal of avian biology, 2012, Vol. 43, 6, p. 503-512 . IF = 2.020 [ASEP] [ doi ]
Řezanka, P. - Navrátilová, K. - Žvátora, P. - Sýkora, D. - Matějka, P. - Mikšík, Ivan - Kašička, Václav - Král, V. Cyclodextrin modified gold nanoparticles-based open-tubular capillary electrochromatographic separations of polyaromatic hydrocarbons . Journal of Nanoparticle Research, 2011, Vol. 13, 11, p. 5947-5957 . IF = 3.287 [ASEP] [ doi ]
Vagnerová, Karla - Loukotová, Jana - Ergang, Peter - Musílková, Jana - Mikšík, Ivan - Pácha, Jiří . Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma stimulates 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 in rat vascular smooth muscle cells . Steroids, 2011, Vol. 76, 6, p. 577-581 . IF = 2.829 [ASEP] [ doi ]
Maurer, G. - Portugal, S. J. - Mikšík, Ivan - Cassey, P. Speckles of cryptic black-headed gull eggs show no mechanical or conductance structural function . Journal of Zoology, 2011, Vol. 285, 3, p. 194-204 . IF = 2.043 [ASEP] [ doi ]
Klusoňová, Petra - Pátková, Lenka - Ergang, Peter - Mikšík, Ivan - Zicha, Josef - Kuneš, Jaroslav - Pácha, Jiří . Local metabolism of glucocorticoids in Prague hereditary hypertriglyceridemic rats – Effect of hypertriglyceridemia and gender . Steroids, 2011, Vol. 76, 12, p. 1252-1259 . IF = 2.829 [ASEP] [ doi ]
Grausová, Ľubica - Kromka, Alexander - Burdíková, Zuzana - Eckhardt, Adam - Rezek, Bohuslav - Vacík, Jiří - Haenen, K. - Lisá, Věra - Bačáková, Lucie . Enhanced Growth and Osteogenic Differentiation of Human Osteoblast-Like Cells on Boron-Doped Nanocrystalline Diamond Thin Films . PLoS ONE, 2011, Vol. 6, 6, e20943 . IF = 4.092 [ASEP] [ doi ]
Ergang, Peter - Vytáčková, Kateřina - Švec, Jiří - Bryndová, Jana - Mikšík, Ivan - Pácha, Jiří . Upregulation of 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase 1 in lymphoid organs during inflammation in the rat . Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2011, Vol. 126, 1-2, p. 19-25 . IF = 3.053 [ASEP] [ doi ]
Zmatlíková, Zdeňka - Sedláková, Pavla - Lacinová, Kateřina - Eckhardt, Adam - Pataridis, Statis - Mikšík, Ivan . Non-enzymatic posttranslational modifications of bovine serum albumin by oxo-compounds investigated by high-performance liquid chromatography–mass spectrometry and capillary zone electrophoresis–mass spektrometry . Journal of Chromatography A, 2010, Vol. 1217, 51, p. 8009-8015 . IF = 4.194 [ASEP] [ doi ]
Sýkora, D. - Kašička, Václav - Mikšík, Ivan - Řezanka, P. - Záruba, K. - Matějka, P. - Král, V. Application of gold nanoparticles in separation sciences . Journal of Separation Science, 2010, Vol. 33, 3, p. 372-387 . IF = 2.631 [ASEP] [ doi ]
Mikšík, Ivan - Sedláková, Pavla - Lacinová, Kateřina - Pataridis, Statis - Eckhardt, Adam . Determination of insoluble avian eggshell matrix proteins . Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2010, Vol. 397, 1, p. 205-214 . IF = 3.841 [ASEP] [ doi ]
Maxová, H. - Bačáková, Lucie - Eckhardt, Adam - Mikšík, Ivan - Lisá, Věra - Novotná, J. - Herget, J. Growth of Vascular Smooth Muscle Cells on Collagen I Exposed to RBL-2H3 Mastocytoma Cells . Cellular Physiology and Biochemistry, 2010, Vol. 25, 6, p. 615-622 . IF = 3.585 [ASEP] [ doi ]
Klásek, A. - Lyčka, A. - Mikšík, Ivan - Růžička, A. Reaction of 3-phenyl-3-aminoquinoline-2,4-diones with isothiocyanates. Facile access to novel spiro-linked 2-thioxoimidazolidine-oxindoles and imidazoline-2-thiones . Tetrahedron, 2010, Vol. 66, 11, p. 2015-2025 . IF = 3.011 [ASEP] [ doi ]
Jeleník, Tomáš - Rossmeisl, Martin - Kuda, Ondřej - Macek Jílková, Zuzana - Medříková, Daša - Kůs, Vladimír - Hensler, Michal - Janovská, Petra - Mikšík, Ivan - Baranowski, M. - Gorski, J. - Hébrard, S. - Jensen, T. E. - Flachs, Pavel - Hawley, S. - Violl . AMP-activated Protein Kinase alfa2 Subunit Is Required for the Preservation of Hepatic Insulin Sensitivity by n-3 Polyunsaturated Fatty Acids . Diabetes, 2010, Vol. 59, 11, p. 2737-2746 . IF = 8.889 [ASEP] [ doi ]
Furuhashi, T. - Mikšík, Ivan - Smrž, Miloslav - Germann, B. - Nebija, D. - Lachmann, B. - Noe, Ch. Comparison of aragonitic molluscan shell proteins . Comparative Biochemistry and Physiology B-Biochemistry & Molecular Biology, 2010, Vol. 155, 2, p. 195-200 . IF = 1.989 [ASEP] [ doi ]
Ergang, Peter - Leden, P. - Vagnerová, Karla - Klusoňová, Petra - Mikšík, Ivan - Jurčovičová, J. - Kment, M. - Pácha, Jiří . Local metabolism of glucocorticoids and its role in rat adjuvant arthritis . Molecular and Cellular Endocrinology, 2010, Vol. 323, 2, p. 155-160 . IF = 4.119 [ASEP] [ doi ]
Vacková, Z. - Vagnerová, Karla - Libra, A. - Mikšík, Ivan - Pácha, Jiří - Staud, F. Dexamethasone and betamethasone administration during pregnancy affects expression and function of 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 in the rat placenta . Reproductive Toxicology, 2009, Vol. 28, 1, p. 46-51 . IF = 3.367 [ASEP] [ doi ]
Sedláková, Pavla - Eckhardt, Adam - Lacinová, Kateřina - Pataridis, Statis - Mikšík, Ivan - Král, V. - Kašička, Václav . Separation of tryptic peptides of native and glycated BSA using open-tubular CEC with salophene-lanthanide-Zn2+ complex as stationary phase . Journal of Separation Science, 2009, Vol. 32, 22, p. 3930-3935 . IF = 2.551 [ASEP] [ doi ]
Prucková, Z. - Klásek, A. - Lyčka, A. - Mikšík, Ivan - Růžička, A. Synthesis of 2-thioxoimidazolines via reaction of 1-unsubstituted 3-aminoquinoline-2,4-diones with isothiocyanates . Tetrahedron, 2009, Vol. 65, 45, p. 9103-9115 . IF = 3.219 [ASEP] [ doi ]
Pataridis, Statis - Eckhardt, Adam - Mikulíková, Kateřina - Sedláková, Pavla - Mikšík, Ivan . Determination and Quantification of Collagen Types in Tissues Using HPLC-MS/MS . Current Analytical Chemistry, 2009, Vol. 5, 4, p. 316-323 . IF = 2.143 [ASEP] [ doi ]
Klásek, A. - Mrkvička, V. - Lyčka, A. - Mikšík, Ivan - Růžička, A. Reaction of 1-substituted 3-aminoquinoline-2,4-diones with isothiocyanates. An easy pathway to generate novel 2-thioxo-1′H-spiro[imidazoline-5,3′-indole]-2,2′-diones . Tetrahedron, 2009, Vol. 65, 25, p. 4908-4916 . IF = 3.219 [ASEP] [ doi ]
Klásek, A. - Lyčka, A. - Mikšík, Ivan - Růžička, A. Molecular Rearrangement of 9b-Hydroxy-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-2,4-diones - A Convenient Pathway to Spiro-Linked Imidazolidine-Oxindole Derivatives . Helvetica Chimica Acta, 2009, Vol. 92, 4, p. 689-708 . IF = 1.435 [ASEP] [ doi ]
Klusoňová, Petra - Řeháková, Lenka - Borchert, Gudrun H. - Vagnerová, Karla - Neckář, Jan - Ergang, Peter - Mikšík, Ivan - Kolář, František - Pácha, Jiří . Chronic Intermittent Hypoxia Induces 11Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase in Rat Heart . Endocrinology, 2009, Vol. 150, 9, p. 4270-4277 . IF = 4.752 [ASEP] [ doi ]
Furuhashi, T. - Schwarzinger, C. - Mikšík, Ivan - Smrž, Miloslav - Beran, A. Molluscan shell evolution with review of shell calcification hypothesis . Comparative Biochemistry and Physiology B-Biochemistry & Molecular Biology, 2009, Vol. 154, 3, p. 351-371 . IF = 1.607 [ASEP] [ doi ]
Vagnerová, Karla - Vacková, Z. - Klusoňová, Petra - Štaud, F. - Kopecký, M. - Ergang, Peter - Mikšík, Ivan - Pácha, Jiří . Reciprocal Changes in Maternal and Fetal Metabolism of Corticosterone in Rat During Gestation . Reproductive Sciences, 2008, Vol. 15, 9, p. 921-931 . IF = 1.951 [ASEP]
Roulin, A. - Almasi, B. - Rossi-Pedruzzi, A. - Ducrest, A.-L. - Wakamatsu, K. - Mikšík, Ivan - Blount, J.D. - Jenni-Eiermann, S. - Jenni, L. Corticosterone mediates the condition-dependent component of melanin-based coloration . Animal Behaviour, 2008, Vol. 75, 4, p. 1351-1358 . IF = 2.828 [ASEP]
Pataridis, Statis - Eckhardt, Adam - Mikulíková, Kateřina - Sedláková, Pavla - Mikšík, Ivan . Identification of collagen types in tissues using HPLC-MS/MS . Journal of Separation Science, 2008, Vol. 31, 20, p. 3483-3488 . IF = 2.746 [ASEP] [ doi ]
Mikšík, Ivan - Sedláková, Pavla - Mikulíková, Kateřina - Eckhardt, Adam - Kašička, Václav . Comparison of CE-MS and LC-MS Analyses of Avian Eggshell Matrix Proteins . Chromatographia, 2008, Vol. 67, Suppl.1, p. 89-96 . IF = 1.312 [ASEP] [ doi ]
Mikulíková, Kateřina - Eckhardt, Adam - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef - Mikšík, Ivan . Advanced glycation end-product pentosidine accumulates in various tissues of rats with high fructose intake . Physiological Research, 2008, Vol. 57, 1, p. 89-94 . IF = 1.653 [ASEP]
López-Rull, I. - Mikšík, Ivan - Gil, D. Egg pigmentation reflects female and egg quality in the spotless starling Sturnus unicolor . Behavioral Ecology and Sociobiology, 2008, Vol. 62, 12, p. 1877-1884 . IF = 2.917 [ASEP] [ doi ]
Klusoňová, Petra - Kučka, Marek - Ergang, Peter - Mikšík, Ivan - Bryndová, Jana - Pácha, Jiří . Cloning of chicken 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 and its tissue distribution . Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2008, Vol. 111, 3-5, p. 217-224 . IF = 2.827 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

doc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.

vedoucí oddělení

Mgr. Adam Eckhardt, Ph.D.

zástupce vedoucího oddělení

prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.

vědecký pracovník

Ing. Jana Svobodová, Ph.D.

vědecký pracovník

Ing. Statis Pataridis

vědecko-technický pracovník

Mgr. Lucie Rudl Kulhavá, Ph.D.

postdoktorand

MSc. Marine Morvan

postgraduální student

Mgr. Armenuhi Kirakosjanová

technický pracovník