Intranet Areál web

Rozdíly v citlivosti srdečního svalu k nedostatku kyslíku mezi muži a ženami

Zjištění experimentálních kardiologů z Fyziologického ústavu významně přispívají v prevenci a léčbě ischemické choroby srdeční

Epidemiologické studie jednoznačně prokazují, že u žen před menopauzou začíná ischemická choroba srdeční asi o 10 let později než u mužů; příčiny jsou zřejmě pohlavní rozdíly v rozvoji aterosklerotických změn. Po menopause však výskyt tohoto onemocnění stoupá u žen více jak 10x, zatímco u mužů stejného věku jen 4,5x. Experimentální studie ve své velké většině klinická pozorování potvrzují.

Experimentální kardiologové z Fyziologického ústavu mají v této oblasti dvě prioritní pozorování:

1. jako první zjistili, že izolovaná srdeční komora samic laboratorních potkanů je významně odolnější k nedostatku kyslíku než komora samčí;

2. ukázali, že vystavení srdečního svalu nedostatku kyslíku v časných fázích ontogenetického vývoje významně ovlivňuje odolnost dospělého myokardu k hypoxii, a to v závislosti na pohlaví: zatímco u samic se odolnost zvyšuje, u dospělých samců je hypoxické poškození podstatně více vyjádřeno.

Tyto výsledky mají nesporný význam pro klinickou praxi, především pro prevenci a léčbu ischemické choroby srdeční a pro sledování pozdních důsledků vrozených cyanotických srdečních vad. Níže uvedený přehled shrnuje dosavadní poznatky o pohlavních rozdílech v citlivosti srdečního svalu k nedostatku kyslíku a naznačuje perspektivy dalšího experimentálního výzkumu v této klinicky závažné oblasti.

 

Obr. 1 Pohlavní rozdíly v citlivosti isolované pravé komory k nedostatku kyslíku

 

Obr. 2  Vliv perinatální hypoxie na citlivost dospělého srdečního svalu k nedostatku kyslíku: protektivní efekt u samic

Ošťádal B. Ošťádal P.: Sex-based differences in cardiac ischaemic injury and protection: therapeutic implications. British Journal of Pharmacology, 171:541-554, 2014