Student Admissions

Thesis Topic
The analysis of the modulation effect of the neurosteroids on the NMDA receptors
Supervisor
Ladislav Vyklický, Ph.D., DSc.
Abstract (in Czech)

N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory patří mezi ionotropní glutamátové receptory, které zprostředkovávají rychlý synaptický přenos v centrální nervové soustavě savců a jsou klíčové pro učení a paměť. Na druhé straně jejich nadměrná aktivace vede k buněčné smrti, která je příčinou vzniku řady závažných neurologických a psychiatrických onemocnění. Nadměrná aktivace NMDA receptorů je příčinou vzniku neurodegenerace např. u Alzheimerovy choroby nebo u traumatického poškození mozku. Cílem výzkumu NMDA receptorů je mimo jiné nalézt látky, které by zabránili dlouhodobé a nadměrné aktivaci NMDA receptorů při zachování jejich normální funkce (a tím se zamezilo nežádoucím vedlejším účinkům dnes známých NMDA antagonistů, jakými jsou např. halucinace).

Ukázali jsme, že deriváty přirozeně se vyskytujícího neurosteroidu pregnanolon sulfátu jsou vzhledem ke svému mechanizmu působení na NMDA receptorech nadějnou skupinou NMDA antagonistů.

Cílem magisterské/dizertační práce je přispět k pochopení molekulárních a buněčných mechanizmů jakými steroidní látky ovlivňuji procesy v centrální nervové soustavě za normálních okolností a za experimentálních podmínek biologických modelů vybraných neurologických a psychiatrických onemocnění (např. neurodegenerace a schizofrenie).

Projekt bude řešen především pomocí technik: elektro-fyziologických (terčíkového zámku „patch-clamp technique", s rychlou aplikací látek a farmakologické analýzy), molekulárně-biologických (příprava mutovaných NMDA receptorů pomocí transfekce). Ke studování vlivu neurosteroidů na synaptický přenos budou použity metody optogenetické (snímání komunikace mezi neurony) a mikroskopické (epifluorescenční a konfokální mikroskopie). Významný podíl mají predikční metody kinetického modelování proteinových struktur a molekulární dynamiky v závislosti na okolních podmínkách a přítomnosti ligandů, včetně identifikace vazebných míst.

admissions