Intranet Areál web

Program Ph.D.

Program Ph.D.

Fyziologický ústav zajišťuje systematickou přípravu studentů bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborů. Spolupracuje v tomto směru s řadou českých vysokých škol, ale i s renomovanými zahraničními institucemi. Nabídky témat bakalářských či diplomových prací naleznete jak na stránkách ústavu, tak i v informačních systémech příslušných fakult, kde pracovníci ústavu figurují jako školitelé. Pracovníci FGÚ jsou hlavními školiteli více než 90 postgraduálních studentů. Postgraduální studium je vždy organizováno oborovou radou a musí být zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou dizertační práce na příslušné vysoké škole.

  • Studijní obory
  • Program studia a benefity
  • Časté otázky
  • Disertační práce
  • Pro školitele
  • Kontakt

Studijní obory 2

Většina PGS studentů Fyziologického ústavu je zapojena do projektu „Doktorské studium biomedicíny“, který je koordinován Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou. Zapojení do konkrétních oborových rad pak závisí na jednotlivých školitelích a domluvě s nimi. PGS studium ve Fyziologickém ústavu mohou nicméně absolvovat i studenti jiných vysokých škol, např. VŠCHT v Praze. 

Fyziologický ústav je přímo akreditován jako školící pracoviště pro následující obory:

Přírodovědecká fakulta UK  Fyzikální chemie
  Fyziologie živočichů
  Mikrobiologie
  Imunologie
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
  Vývojová a buněčná biologie
Matematicko-fyzikální fakulta UK Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika / Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics
FPBT VŠCHT Biochemie a bioorganická chemie / Biochemistry and bioorganic chemistry
FCHT VŠCHT    Bioinformatika
3. LF UK Nutriční a metabolické vědy
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LF UK v Plzni Lékařská biofyzika
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK Experimentální chirurgie
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK Fyziologie a patofyziologie člověka
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK  Farmakologie a toxikologie
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK  Biologie a patobiologie buňky
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK  Neurovědy
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LF UK v Plzni  Biochemie a patobiochemie

 

 

 

 

Více

Program studia a benefity

Program Ph.D. studia ve FGÚ se vztahuje na studenty, zapsané k postgraduálnímu studiu na některé z vysokých škol ČR, jejichž školitelem (případně školitelem-specialistou) je zaměstnanec FGÚ a kteří alespoň část své vědecké práce v rámci studia uskutečňují v prostorách FGÚ.

Den otevřených dveří pro zájemce o Ph.D. studium

Úvodní kurz fyziologických metod pro nastupující Ph.D. studenty

Advancement Report - seminář, kde studenti v průběhu 3. ročníku připravují prezentaci o dosud dosažených výsledcích a konečných cílech své disertační práce

Burešovy přednášky - přednášky význačných vědců z celého světa se zaměřením příbuzným vědecké problematice FGÚ včetně možnosti besedy s pozvaným vědcem

Výjezdní zasedání všech Ph.D. studentů

• Kurz angličtiny 

Interní obhajoba disertační práce před jejím odevzdáním příslušné Oborové komisi

Prvoautorské minireview ve Physiological Research, dle podmínek definovaných časopisem (Instrukce pro autory PR reviews)

 

Mzdové prostředky jsou poskytovány dle finančních možností vědeckého oddělení, jehož je PhD student členem. PhD studenti v prezenční formě studia mohou být zaměstnáni z institucionálních prostředků maximálně na 0,5 úvazku. Student přitom využívá všechny benefity vyplývající ze zaměstnaneckého poměru ve FGÚ, které jsou v souladu s právními předpisy.

Mezi studentské benefity patří:

 Účast na akcích pro PhD studenty, organizovaných a dotovaných FGÚ

• Možnost účastnit se soutěží v rámci ústavu a speciálních soutěží pro PhD studenty FGÚ spojených s oceněním (diplom, finanční odměna)

• Možnost získání motivační odměny za úspěšné plnění povinností PhD studenta

• Možnost využítí odborného a metodického zázemí ústavu

• Možnost zapojení do celoústavních projektů

• Jazykové kurzy angličtiny

Více

Časté otázky- Ph.D.

V této sekci naleznete odpovědi na nejčastější otázky, týkající se možností postgraduálního studie ve Fyziologickém ústavu AV ČR.

Jak mám postupovat, pokud se chci stát PhD studentem na FgÚ

Nejprve je třeba najít vhodného školitele. Informace o volných místech pro postgraduální studenty jsou vyvěšeny na stránkách ústavu. Vedle toho je možné zvolit si oddělení zabývající se požadovanou problematikou a zeptat se na možnosti studia přímo vedoucího. Pokud se se školitelem domluvíte na projektu, který hodláte během PhD studia řešit, dalším krokem je formální podání přihlášky k PhD studiu u příslušné oborové rady (více zde).

Jaká jsou práva a povinnosti postgraduálního studenta na Fyziologickém ústavu?

Požadavky pro zdárné ukončení postgraduálního studia stanovují příslušné oborové rady.

Většina studentů Fyziologického ústavu spadá pod projekt Doktorské studium biomedicíny, ve kterém spolupracují vybrané ústavy Akademie věd ČR s Přírodovědeckou fakultou a lékařskými fakultami UK. Podrobnější informace pro studenty těchto programů .

Vlastní náplň práce na dizertační práci vychází z dohody mezi studentem a školitelem. Oborová rada v pravidelných intervalech postup práce kontroluje.

Zejména pro postgraduální studenty jsou pořádány odborné semináře a výjezdní zasedání. Očekává se rovněž jejich aktivní účast při pořádání Dne otevřených dveří apod.

Jaké je finanční ohodnocení?

Studentům prezenčního studia vyplácí fakulta měsíčně doktorandské stipendium (v 1. ročníku cca 6300 Kč). Studenti jsou navíc zpravidla zaměstnanci ústavu a pobírají plat.

Jak je to s nabídkou bydlení během studia?

Postgraduální studenti v prezenční formě studia mají nárok na ubytování na kolejích příslušných vysokých škol. Na Univerzitě Karlově mají doktorandi na ubytování dokonce přednostní právo. Krom toho jsou zaměstnancům ústavů Akademie věd pravidelně nabízeny volné kapacity Hlávkovy koleje  (20 míst pro celou AV ČR), která je částečně financována Hlávkovou nadací.

Akademie věd svým zaměstnancům dále nabízí startovací byty. Ty jsou určeny mladým, nemajetným zaměstnancům ústavů, kteří mají dobré studijní výsledky, nevlastní byt v Praze a nepodnikají. Počet zahraničních žadatelů nesmí přesáhnout 10%.

Více

Další informace

Dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu mezi FGÚ a uvedenými institucemi:          

Přírodovědecká fakulta UK   Dodatek k dohodě Fyzikální chemie
  Fyziologie živočichů
  Mikrobiologie
  Imunologie
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
  Vývojová a buněčná biologie
Matematicko-fyzikální fakulta UK Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika / Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics
FPBT VŠCHT Biochemie a bioorganická chemie / Biochemistry and bioorganic chemistry
FCHT VŠCHT    Bioinformatika
3. LF UK Nutriční a metabolické vědy
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LF UK v Plzni Lékařská biofyzika
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK Experimentální chirurgie
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK Fyziologie a patofyziologie člověka
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK  (s ÚOCHB a ÚEM) Farmakologie a toxikologie
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK (s ÚEM, ÚMG a MBÚ) Biologie a patobiologie buňky
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK (s ÚEM) Neurovědy
1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LF UK v Plzni (s ÚOCHB a ÚMG) Biochemie a patobiochemie

 

Základní informace pro studenta doktorského studijního programu UK

Předpisy související s agendou doktorského studia

Test k využití školitelům UK s vyznačením správných odpovědí

Odměny školitelům studentům UK Praha

 

Více