Intranet English

Biologie tukové tkáně

Biologie tukové tkáně

Oddělení se zabývá výzkumem fyziologických regulací metabolismu a jejich poruch při obezitě a doprovodných onemocněních (tj. Metabolický syndrom). S cílem napomoci léčbě těchto onemocnění zkoumáme vliv farmak, diety a přírodních látek, zejména n-3 polynenasycených mastných kyselin z mořských zdrojů (Omega-3).  Naše výsledky prokazují význam metabolismu tukové tkáně pro akumulaci tuku v těle a odhalují nové možnosti v prevenci a léčbě metabolických poruch vázaných na obezitu pomocí modulace metabolismu tukové tkáně. Kombinací pokusů na myších a buněčných modelech s klinickými studiemi zkoumáme mechanismy regulace metabolismu ve zdraví a nemoci a snažíme se aplikovat nové poznatky v medicíně. Zkoumáme možné využití omega-3 pro posílení účinku farmak a dalších látek při léčbě vybraných onemocnění, přičemž spolupracujeme s výrobci testovaných látek v ČR a Norsku. Výzkumné projekty oddělení reflektují stávající grantovou podporu a existenci  výzkumných podskupin (Research units) ustavených v průběhu roku 2015. „Energy metabolism unit“ (PI: J. Kopecký) zkoumá význam „jalového“ cyklu, který zahrnuje hydrolýzu triglyceridů a re-esterifikaci mastných kyselin v adipocytech bílé tukové tkáně, pro rezistenci k obezitě a doprovodným metabolickým poruchám, zejména v kontextu kalorické restrikce, působení omega-3 nebo chladu. Je charakterizován vliv výše uvedených manipulací na tvorbu lipidových mediátorů, mitochondriální metabolismus a proliferaci buněk v tukové tkáni. Skupina „Metabolomics unit“ (PI: O. Kuda) se zaměřuje na analýzu lipidových mediatorů (eikosanoidů) v tukové tkáni pomocí metody UPLC-MS/MS, především na identifikaci zdroje produkce jednotlivých mediátorů a jejich vliv na metabolismus a zánětlivé vlastnosti buněk tukové tkáně (adipocyty vs. makrofágy).  Dále jsou rozvíjeny nové metabolomické metody. Skupina „Glucose homeostasis unit“ (PI: M. Rossmeisl) analyzuje inzulín-senzitizující účinky omega-3 v závislosti na lipidové formě jejich podání do organismu (tj. triacylglyceroly vs. fosfolipidy) pomocí metody hyperinzulinemického-euglykemického zámku, a dále zapojení endokanabinoidního systému do těchto účinků. Jsou zkoumány účinky omega-3 na střevní tkáň a jejich zapojení v diferenciálních účincích různých lipidových forem omega-3 na celotělový metabolismus. Klinický potenciál z hlediska benefičních účinků omega-3 na metabolismus bude testován také s pomocí transgenních myší s expresí lidské verze transkripčního faktoru PPARalfa. Všechny výše zmíněné výzkumné podskupiny úzce spolupracují a jsou zapojeny do translačního výzkumu prováděného ve spolupráci s klinickými pracovišti a firemním sektorem.

 

 

Oddělení je rozděleno do tří výzkumných skupin s komplementárním zaměřením, které úzce spolupracují a jsou zapojeny do translačního výzkumu spolu s klinickými pracovišti nebo firemním sektorem.

Aktuální projekty

Protizánětlivé účinky nových lipokinů z rodiny větvených esterů mastných kyselin při obezitě

Bílá tuková tkáň (WAT) je komplexní endokrinní orgán a subklinický zánět této tkáně během obezity přispívá s rozvoji metabolických onemocnění. Omega-3 vícenenasycené mastné kyseliny (PUFA) hrají důležitou roli v rezoluci zánětu a vykazují benefiční vlivy na metabolismus. V roce 2014 byla objevena nová třída lipidových mediátorů pocházejících z WAT – větvené estery oxidovaných mastných kyselin (FAHFA) odvozené od palmitové a stearové kyseliny, které mají protizánětlivé a antidiabetické vlastnosti [link]. Dle naší hypotézy existují u myší i lidí nové FAHFA s protizánětlivými účinky odvozené od omega-3 PUFA , které mohou pozitivně ovlivnit metabolismus WAT při obezitě, obzvláště subklinický zánět. Díky experimentům na buněčných kulturách, myších a lidech budeme zkoumat struktury, efekty na zánět WAT, glukozovou toleranci WAT a molekulární mechanismu signalizace těchto nových lipidů. Naše výsledky přispějí k poznání mechanismů propojujících zánět, metabolismus a typ lipidů ve výživě. Více

Úloha střevní tkáně v metabolických účincích omega-3 polynenasycených mastných kyselin v závislosti na lipidové formě jejich podání v dietě

Polynenasycené mastné kyseliny řady n-3 (omega-3), především EPA a DHA z mořských zdrojů, mohou bránit rozvoji obezity a mají hypolipidemické účinky. Zatímco mechanismy účinku omega-3 na metabolismus lipidů v játrech jsou relativně dobře popsány, modulace metabolismu ve střevní tkáni působením omega-3 není zcela objasněna. Dřívější studie navíc ukázaly, že metabolické účinky jsou výraznější, pokud jsou omega-3 podávány ve formě fosfolipidů (Rossmeisl et al., PlosOne 2012). Hlavním cílem projektu je odhalit podstatu rozdílných metabolických účinků omega-3 v závislosti na lipidové formě jejich podání do organismu (triacylglyceroly, fosfolipidy nebo estery vosků), a to především s ohledem na zapojení střevní tkáně do těchto účinků.  Více

Fyziologický význam plasticity bílé tukové tkáně a její vztah k rozvoji obezity

Dostatečná plasticita bílé tukové tkáně je nezbytná pro optimální nastavení metabolických procesů v reakci na měnící se podmínky vnějšího prostředí. Metabolická plasticita tkáně souvisí s její buněčnou plasticitou, tzn. změnami ve velikosti a počtu buněk ve tkáni. Ověříme hypotézu, že plasticita tukové tkáně, zejména proliferační potenciál tukových buněk, je důležitým faktorem omezujícím toxické působení mastných kyselin uvolňovaných během spalování tukových zásob.  Snížená schopnost organizmu aktivovat tyto procesy by mohla mít negativní vliv z hlediska náchylnosti k obezitě a dalším metabolickým onemocněním.  Více

Účinky omega-3 u diabetiků 2. typu – nové mechanismy pro cílenou terapii

V komplexní strategii léčby onemocnění souvisejích s obezitou mají nesporný význam i minoritní součásti diety s prokázanými biologickými účinky, o jejichž podstatě však víme relativně málo. Cílem projektu je identifikovat nové mechanizmy benefičního působení omega-3 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM), jediné dietní složky s jasně prokázaným přiznivým účinkem na dyslipidémii a kardiovaskulární mortalitu a morbiditu diabetiků. Více

Úloha endokanabinoidního systému v metabolických účincích omega-3 fosfolipidů z mořských zdrojů

Metabolické komplikace obezity jsou spojeny s poruchou regulace endokanabinoidního (EC) systému. V pokusech na myších krmených obezogenní vysokotukovou dietou jsme prokázali silnější metabolické účinky omega-3 mastných kyselin s dlouhým řetězcem ve formě fosfolipidů (omega-3 PL) ve srovnání s triacylglyceroly (Rossmeisl et al. 2012. PloS One). Tyto účinky byly spojeny s výraznou modulací hladin hlavních EC molekul v tukové tkáni (TK). Více

Úspěchy

Ocenění pro MUDr. Jana Kopeckého, DrSc.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc. odměněn Cenou ministra školství mládeže a tělovýchovy za soubor prací o účincích omega-3 mastných kyselin publikovaných během posledních 5 let. Více

Naše články opakovaně mezi nejvýznamnějšími výsledky Akademie věd ČR

Soubor našich prací na téma nových možnosti pro využití lipidů z mořských ryb v prevenci a léčbě obezity a doprovodných onemocnění byl zařazen mezi nejvýznamnější výsledky AV ČR za rok 2009. V roce 2011 se pak na tentýž prestižní seznam dostal náš článek věnující se příznivým účinkům kombinovaného působení omega-3 a mírné kalorické restrikce. Více

Publikace

Kuda, Ondřej . Bioactive metabolites of docosahexaenoic acid . Biochimie. 2017, roč. 136, May, p. 12-20 . IF = 3.112 [ASEP] [ doi ]
Flachs, Pavel - Adamcová, Kateřina - Zouhar, Petr - Marques, C. - Janovská, Petra - Viegas, I. - Jones, J. G. - Bardová, Kristina - Svobodová, Michaela - Hansíková, Jana - Kuda, Ondřej - Rossmeisl, Martin - Liisberg, U. - Borkowska, A. G. - Kristiansen, K. - Madsen, L. - Kopecký, Jan . Induction of lipogenesis in white fat during cold exposure in mice: link to lean phenotype . International Journal of Obesity. 2017, roč. 41, 3, p. 372-380 . IF = 5.487 [ASEP] [ doi ]
Horáková, Olga - Hansíková, Jana - Bardová, Kristina - Gardlo, Alžběta - Rombaldová, Martina - Kuda, Ondřej - Rossmeisl, Martin - Kopecký, Jan . \\nPlasma Acylcarnitines and Amino Acid Levels As an Early Complex Biomarker of Propensity to High-Fat Diet-Induced Obesity in Mice . PLoS ONE. 2016, roč. 11, 5, e0155776 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Slámová, Kristýna - Papoušek, František - Janovská, Petra - Kopecký, Jan - Kolář, František . Adverse Effects of AMP-Activated Protein Kinase alpha 2-Subunit Deletion and High-Fat Diet on Heart Function and Ischemic Tolerance in Aged Female Mice . Physiological Research. 2016, roč. 65, 1, p. 33-42 . IF = 1.461 [ASEP]
Rohm, M. - Schäfer, M. - Laurent, V. - Üstünel, B. E. - Niopek, K. - Algire, C. - Hautzinger, O. - Sijmonsma, T. P. - Zota, A. - Medrikova, D. - Pellegata, N. S. - Ryden, M. - Kulyte, A. - Dahlman, I. - Arner, P. - Petrovic, N. - Cannon, B. - Amri, E. Z. - Kemp, B. E. - Steinberg, G. R. - Janovská, Petra - Kopecký, Jan - Wolfrun, Ch. - Blüher, M. - Diaz, M. B. - Herzig, S. An AMP-activated protein kinase–stabilizing peptide ameliorates adipose tissue wasting in cancer cachexia in mice . Nature Medicine. 2016, roč. 22, 10, p. 1120-1130 . IF = 29.886 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Oddělení biologie tukové tkáně

Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel. +420 241 062 554
fax. +420 241 062 599
 

Martin.Rossmeisl@fgu.cas.cz

Lidé

MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D.
vedoucí oddělení

MUDr. Jan Kopecký, DrSc.
zástupce vedoucího oddělení
Mgr. Olga Horáková, Ph.D.
vědecký pracovník
Ing. Petra Janovská, Ph.D.
vědecký pracovník
RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Kristina Bardová, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Michaela Svobodová, Ph.D.
vědecký pracovník 
Mgr. Kateřina Adamcová
postgraduální student
Mgr. Jana Hansíková
postgraduální student
Mgr. Petra Kuchaříková
postgraduální student
Mgr. Marie Březinová
postgraduální student
Mgr. Jana Pavlišová
postgraduální student (mateřská dovolená)
Mgr. Martina Rombaldová
postgraduální student (mateřská dovolená)

Jaroslava Bémová
technický pracovník

Ilona Berková
technický pracovník

Mgr. Ivana Brabcová, Ph.D.

technický pracovník

Jana Jahelková
technický pracovník

Ing. Adéla Krejcárková
technický pracovník

Soňa Hornová
technický pracovník

Daniela Šálková
technický pracovník

 

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR