Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Biologie tukové tkáně

Biologie tukové tkáně

Oddělení Biologie tukové tkáně (dále jen Oddělení) se zabývá výzkumem fyziologických regulací metabolismu a jejich poruch při obezitě a doprovodných onemocněních (tj. při metabolickém syndromu). S cílem napomoci léčbě těchto onemocnění zkoumáme vliv farmak, diety a přírodních látek, zejména n-3 polynenasycených mastných kyselin z mořských zdrojů (omega-3). Naše výsledky prokazují význam metabolismu tukové tkáně pro akumulaci tuku v těle a odhalují nové možnosti v prevenci a léčbě metabolických poruch vázaných na obezitu pomocí modulace metabolismu tukové tkáně. Kombinací pokusů na myších a buněčných modelech s klinickými studiemi zkoumáme mechanismy regulace metabolismu ve zdraví a nemoci a snažíme se aplikovat nové poznatky v medicíně. Rovněž se zaměřujeme na ontogenetický vývoj studovaných mechanismů. Zkoumáme možné využití omega-3 pro posílení účinku farmak a dalších látek při léčbě vybraných onemocnění, přičemž spolupracujeme s výrobci testovaných látek v ČR a Norsku. Výzkumné projekty oddělení reflektují stávající grantovou podporu a existenci  výzkumných podskupin (Research units) ustavených na Oddělení v průběhu roku 2015. Níže uvedené výzkumné jednotky úzce spolupracují a zabývají se translačním výzkumem prováděným ve spolupráci s klinickými pracovišti i firmami.

Energy Metabolism Unit (PI: J. Kopecký) zkoumá zejména tato dvě navzájem propojená témata: 1) projevy metabolismu bílé tukové tkáně na celotělové úrovni, a 2) ontogenetický vývoj energetického metabolismu a perinatální vývoj obecně. Studujeme význam „jalového“ cyklu, který zahrnuje hydrolýzu triglyceridů a re-esterifikaci mastných kyselin v adipocytech bílé tukové tkáně, pro rezistenci k obezitě a doprovodným metabolickým poruchám, zejména v kontextu kalorické restrikce, působení omega-3 nebo chladu. Charakterizujeme vliv výše uvedených manipulací na tvorbu lipidových mediátorů, mitochondriální metabolismus a proliferaci buněk v tukové tkáni. Dále se věnujeme studiu role epikardiální bílé tukové tkáně při srdečním selhání a kachexii u lidských pacientů. V rámci vývojových studií se zaměřujeme na kontrolu postnatálních změn v energetickém metabolismu svalu a jejich význam pro obezitu u myší. Dále zkoumáme perinatální změny v transkriptomu bílé tukové tkáně, svalu a jater, k čemuž využíváme unikátní biobanku autopsií lidských plodů a novorozenců. Klíčoví pracovníci (bez pracovníků na mateřské dovolené): P. Janovská, K. Bardová, P. Zouhar, K. Adamcová, J. Funda, L. Leňková, I. Irodenko, D. Šálková.

Glucose Homeostasis Unit (PI: M. Rossmeisl) zkoumá mechanismy spojené s metabolickými účinky lipidů v potravě, přičemž hlavní zaměření je na omega-3 mastné kyseliny a různé lipidové formy jejich podávání. Studujeme změny v ektopické akumulaci lipidů, glukózovém metabolismu a inzulínové citlivosti v odpovědi na podávání stravy s obsahem omega-3, a to s využitím myších modelů dietou-indukované obezity a NAFLD. Inzulín-senzitizující účinky omega-3 podávané ve formě triacylglycerolů, fosfolipidů (olej z Krilu) nebo esterů vosku (Calanus olej) jsou studovány na celotělové úrovni pomocí in vivo techniky hyperinzulinemického-euglykemického zámku, stejně jako na orgánové úrovni (kosterní sval, tuková tkáň, játra). Spolupráce s někdejší Metabolomics Unit (nyní nezávislá laboratoř, viz níže) naší laboratoře pak umožňuje studovat účinky suplementace omega-3 na lipidom, se zvláštním zaměřením na endokanabinoidy. Translační potenciál, pokud jde o příznivé účinky omega-3 na metabolismus, se testuje za použití transgenních myší exprimujících lidskou verzi transkripčního faktoru PPARalfa. Relativně nedávno jsme také začali řešit vliv podávání omega-3 nebo léků (např. metformin) na střevní tkáň a její metabolismus. Klíčoví pracovníci (bez pracovníků na mateřské dovolené): O. Horáková, V. Kalendová, G. Sistilli, A. Krejcárková, K. Seďová.

Do roku 2019 byla součástí oddělení i Metabolomics Unit (PI: O. Kuda). Tato skupina následně v rámci ústavu vytvořila nezávislé oddělení Metabolismu bioaktivních lipidů. Stalo se tak díky prestižnímu ocenění "Lumina Queruntur" udělenému O. Kudovi Akademií věd ČR. Do nového oddělení přešli i pracovníci M. Březinová, M. Oseeva, V. Paluchová a M. Rombaldová.

 

 

Novinka (5. 9. 2020)

Náš článek ve spolupráci s IKEM byl přijat ke zveřejnění v časopise Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle (IF = 9.8): P. Janovska, V. Melenovsky, M. Svobodova, T. Havlenova, H. Kratochvilova,  M. Haluzik, E. Hoskova, T. Pelikanova, J. Kautzner, L. Monzo, I. Jurcova, K. Adamcova, L. Lenkova, J. Buresova, M. Rossmeisl, O. Kuda, T. Cajka and J. Kopecky. Dysregulation of epicardial adipose tissue in cachexia due to heart failure: the role of natriuretic peptides and cardiolipin.

Aktuální projekty

Úloha střeva v diferenciálních metabolických účincích omega-3 mastných kyselin v závislosti na lipidové formě jejich podávání

Suplementace omega-3 mastných kyselin jako je kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina dokosahexaenová (DHA) může chránit před obezitou a zároveň působit hypolipidemicky a protizánětlivě. Zatímco účinky omega-3 na metabolismus lipidů v játrech jsou relativně dobře známy, změny v metabolismu střev v důsledku podávání omega-3 dosud nebyly podrobně prozkoumány. Naše předchozí studie ukázaly, že metabolické účinky jsou silnější, když se omega-3 podávají ve formě fosfolipidů (Rossmeisl et al., PlosOne 2012). Hlavním cílem tohoto projektu je identifikovat povahu odlišných metabolických účinků omega-3 podávaných v různých lipidových formách (triacylglyceroly, fosfolipidy, voskové estery), a to zejména s ohledem na možné zapojení střeva do těchto účinků. Více

Fyziologický význam plasticity bílé tukové tkáně a její vztah k rozvoji obezity a k termogenní odpovědi

Dostatečná plasticita bílé tukové tkáně je nezbytná pro optimální nastavení metabolických procesů v reakci na měnící se podmínky vnějšího prostředí. Metabolická plasticita tkáně souvisí s její buněčnou plasticitou, tzn. změnami ve velikosti a počtu buněk ve tkáni. Ověříme hypotézu, že plasticita tukové tkáně, zejména proliferační potenciál tukových buněk, je důležitým faktorem omezujícím toxické působení mastných kyselin uvolňovaných během spalování tukových zásob.  Snížená schopnost organizmu aktivovat tyto procesy by mohla mít negativní vliv z hlediska náchylnosti k obezitě a dalším metabolickým onemocněním.  Více

Vliv cvičení a podávání omega-3 na metabolické parametry a lipidom u starších žen

U starších lidí jsou změny životního stylu založené na zvýšené fyzické aktivitě primárně indikovány za účelem zlepšení funkce svalů a/nebo kardiovaskulární zdatnosti, nicméně nejnovější údaje naznačují, že tuková tkáň může významně přispívat k prospěšným účinkům cvičení na metabolismus, zánět a celkové zdraví. Estery vosků obsažené v Calanus oleji reprezentují jednu z nových lipidových forem Omega-3, která by mohla vést ke zlepšeným metabolickým účinkům. Cílem tohoto projektu je proto studovat u inaktivních starších žen účinky cvičení samotného nebo v kombinaci se suplementací Calanus oleje.   Více

Změny transkriptomu během časného postnatálního vývoje u lidí: vliv porodní nezralosti na regulaci energetického metabolizmu

Předčasný porod a jeho komplikace jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí do pěti let věku, a mohou mít dlouhodobé dopady na vývoj a zdraví jedince. Pro zlepšení prognózy předčasně narozených dětí je třeba poznat příčiny jejich nedostatečné poporodní adaptace, která je závislá na změnách energetického metabolizmu a dalších mechanizmech. Výzkum v této oblasti je však omezen nedostatkem klinického materiálu.    Více

Úspěchy

Naše články opakovaně mezi nejvýznamnějšími výsledky Akademie věd ČR

Soubor našich prací na téma nových možnosti pro využití lipidů z mořských ryb v prevenci a léčbě obezity a doprovodných onemocnění byl zařazen mezi nejvýznamnější výsledky AV ČR za rok 2009. V roce 2011 se pak na tentýž prestižní seznam dostal náš článek věnující se příznivým účinkům kombinovaného působení omega-3 a mírné kalorické restrikce. Krom toho byla mezi nejvýznamnější výsledky AV ČR za rok 2017 zařazena naše práce popisující změny v metabolismu tukové tkáně během chladové expozice a jejich význam pro náchylnost k obezitě. Více

Publikace

Zouhar; Petr - Rakipovski; G. - Bokhari; M. H. - Busby; O. - Paulsson; J. F. - Conde-Frieboes; K. W. - Fels; J. J. - Raun; K. - Andersen; B. - Cannon; B. - Nedergaard; J. UCP1-independent glucose-lowering effect of leptin in type 1 diabetes: only in conditions of hypoleptinemia . AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM. 2020; 318(1); E72-E76 . IF = 3.469 [ASEP] [ doi ]
Rossmeisl; Martin - Pavlišová; Jana - Bardová; Kristina - Kalendová; Veronika - Burešová; Jana - Kuda; Ondřej - Kroupová; Petra - Staňková; B. - Tvrzická; E. - Fišerová; E. - Horáková; Olga - Kopecký; Jan . Increased plasma levels of palmitoleic acid may contribute to beneficial effects of Krill oil on glucose homeostasis in dietary obese mice . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids. 2020; 1865(8)); 158732 . IF = 4.519 [ASEP] [ doi ]
Pomar; C. A. - Kuda; Ondřej - Kopecký; Jan - Rombaldová; Martina - Castro; H. - Picó; C. - Sánchez; J. - Palou; A. Maternal diet; rather than obesity itself; has a main influence on milk triacylglycerol profile in dietary obese rats . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids. 2020; 1865(2)); 158556 . IF = 4.519 [ASEP] [ doi ]
Pavlišová; Jana - Horáková; Olga - Kalendová; Veronika - Burešová; Jana - Bardová; Kristina - Holendová; Blanka - Plecitá-Hlavatá; Lydie - Vacková; Šárka - Windrichová; J. - Topolčan; O. - Kopecký; Jan - Rossmeisl; Martin . Chronic n-3 fatty acid intake enhances insulin response to oral glucose and elevates GLP-1 in high-fat diet-fed obese mice . Food & Function. 2020; 11(11); 9764-9775 . IF = 4.171 [ASEP] [ doi ]
Palůchová; Veronika - Vik; A. - Čajka; Tomáš - Březinová; Marie - Brejchová; Kristýna - Bugajev; Viktor - Dráberová; Lubica - Dráber; Peter - Burešová; Jana - Kroupová; Petra - Bardová; Kristina - Rossmeisl; Martin - Kopecký; Jan - Hansen; T. V. - Kuda; Ondřej . Triacylglycerol-Rich Oils of Marine Origin are Optimal Nutrients for Induction of Polyunsaturated Docosahexaenoic Acid Ester of Hydroxy Linoleic Acid (13-DHAHLA) with Anti-Inflammatory Properties in Mice . Molecular Nutrition & Food Research. 2020; 64(11)); 1901238 . IF = 5.309 [ASEP] [ doi ]
Palůchová; Veronika - Oseeva; Marina - Březinová; Marie - Čajka; Tomáš - Bardová; Kristina - Adamcová; Kateřina - Žáček; Petr - Brejchová; Kristýna - Balas; L. - Chodounská; Hana - Kudová; Eva - Schreiber; R. - Zechner; R. - Durand; T. - Rossmeisl; Martin - Abumrad; N. A. - Kopecký; Jan - Kuda; Ondřej . Lipokine 5-PAHSA is Regulated by Adipose Triglyceride Lipase and Primes Adipocytes for de novo Lipogenesis in Mice . Diabetes. 2020; 69(3); 300-312 . IF = 7.720 [ASEP] [ doi ]
Kroupová; Petra - van Schothorst; E. M. - Keijer; J. - Bunschoten; A. - Vodička; Martin - Irodenko; Ilaria - Oseeva; Marina - Žáček; P. - Kopecký; Jan - Rossmeisl; Martin - Horáková; Olga . Omega-3 Phospholipids from Krill Oil Enhance Intestinal Fatty Acid Oxidation More Effectively than Omega-3 Triacylglycerols in High-Fat Diet-Fed Obese Mice . Nutrients. 2020; 12(7)); 2037 . IF = 4.546 [ASEP] [ doi ]
Janovská; Petra - Melenovský; V. - Svobodová; Michaela - Havlenová; T. - Kratochvílová; H. - Haluzík; M. - Hošková; E. - Pelikánová; T. - Kautzner; J. - Monzo; L. - Jurcová; I. - Adamcová; Kateřina - Leňková; Lucie - Burešová; Jana - Rossmeisl; Martin - Kuda; Ondřej - Čajka; Tomáš - Kopecký; Jan . Dysregulation of epicardial adipose tissue in cachexia due to heart failure: the role of natriuretic peptides and cardiolipin . Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle. 2020; 11(6); 1614-1627 . IF = 9.802 [ASEP] [ doi ]
Fjaere; E. - Myrmel; L. S. - Dybing; K. - Kuda; Ondřej - Jensen; B. A. H. - Rossmeisl; Martin - Froyland; L. - Kristiansen; K. - Madsen; L. The Anti-Obesogenic Effect of Lean Fish Species Is Influenced by the Fatty Acid Composition in Fish Fillets . Nutrients. 2020; 12(10)); 3038 . IF = 4.546 [ASEP] [ doi ]
Burešová; Jana - Janovská; Petra - Kuda; Ondřej - Křížová; J. - Romijnders-van der Stelt; I. - Keijer; J. - Hansíková; H. - Rossmeisl; Martin - Kopecký; Jan . Postnatal induction of muscle fatty acid oxidation in mice differing in propensity to obesity: a role of pyruvate dehydrogenase . International Journal of Obesity. 2020; 44(1); 235-244 . IF = 4.419 [ASEP] [ doi ]
Březinová; Marie - Čajka; Tomáš - Oseeva; Marina - Štěpán; M. - Daďová; K. - Rossmeislová; L. - Matouš; M. - Šiklová; M. - Rossmeisl; Martin - Kuda; Ondřej . Exercise training induces insulin-sensitizing PAHSAs in adipose tissue of elderly women . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids. 2020; 1865(2)); 158576 . IF = 4.519 [ASEP] [ doi ]
Bardová; Kristina - Funda; Jiří - Pohl; Radek - Čajka; Tomáš - Hensler; Michal - Kuda; Ondřej - Janovská; Petra - Adamcová; Kateřina - Irodenko; Ilaria - Leňková; Lucie - Zouhar; Petr - Horáková; Olga - Flachs; Pavel - Rossmeisl; Martin - Colca; J. - Kopecký; Jan . Additive Effects of Omega-3 Fatty Acids and Thiazolidinediones in Mice Fed a High-Fat Diet: Triacylglycerol/Fatty Acid Cycling in Adipose Tissue . Nutrients. 2020; 12(12)); 3737 . IF = 4.546 [ASEP] [ doi ]
Ribot; J. - Arreguín; A. - Kuda; Ondřej - Kopecký; Jan - Palou; A. - Bonet; M. L. Novel Markers of the Metabolic Impact of Exogenous Retinoic Acid with A Focus on Acylcarnitines and Amino Acids . International Journal of Molecular Sciences. 2019; 20(15)); 3640 . IF = 4.556 [ASEP] [ doi ]
Pomar, C. A. - Kuda, Ondřej - Kopecký, Jan - Rombaldová, Martina - Castro, H. - Picó, C. - Sánchez, J. - Palou, A. Alterations in plasma acylcarnitine and amino acid profiles may indicate poor nutrition during the suckling period due to maternal intake of an unbalanced diet and may predict later metabolic dysfunction . FASEB Journal 2019, 33(1), 796-807 . IF = 4.966 [ASEP] [ doi ]
Oseeva, Marina - Palůchová, Veronika - Žáček, P. - Janovská, Petra - Mráček, Tomáš - Rossmeisl, Martin - Hamplová, Dana - Čadová, Naděžda - Štohanzlová, Iva - Flachs, Pavel - Kopecký, Jan - Kuda, Ondřej . Omega-3 index in the Czech Republic: No difference between urban and rural populations . Chemistry and Physics of Lipids 2019, 220(May), 23-27 . IF = 2.094 [ASEP] [ doi ]
Horáková, Olga - Kroupová, Petra - Bardová, Kristina - Burešová, Jana - Janovská, Petra - Kopecký, Jan - Rossmeisl, Martin . Metformin acutely lowers blood glucose levels by inhibition of intestinal glucose transport . Scientific Reports 2019, 9(Apr 16)), 6156 . IF = 3.998 [ASEP] [ doi ]
Šilhavý, Jan - Mlejnek, Petr - Šimáková, Miroslava - Vaněčková, Ivana - Behuliak, Michal - Kuda, Ondřej - Sticová, E. - Jirsa, M. - Pravenec, Michal . Acute toxic effects of telmisartan in spontaneously hypertensive rats fed a high fructose diet . Physiological Research 2018, 67(6), 851-856 . IF = 1.701 [ASEP]
Rossmeisl, Martin - Pavlišová, Jana - Janovská, Petra - Kuda, Ondřej - Bardová, Kristina - Hansíková, Jana - Svobodová, Michaela - Oseeva, Marina - Veleba, J. - Kopecký Jr., J. - Žáček, P. - Fišerová, E. - Pelikánová, T. - Kopecký, Jan . Differential modulation of white adipose tissue endocannabinoid levels by n-3 fatty acids in obese mice and type 2 diabetic patients . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids 2018, roč. 1863, 7, p. 712-725 . IF = 4.402 [ASEP] [ doi ]
Kuda, Ondřej - Rossmeisl, Martin - Kopecký, Jan . Omega-3 fatty acids and adipose tissue biology . Molecular Aspects of Medicine 2018, 64(Dec), 147-160 . IF = 8.313 [ASEP] [ doi ]
Kuda, Ondřej - Březinová, Marie - Šilhavý, Jan - Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Dodia, Ch. - Kreuchwig, F. - Vrbacký, Marek - Balas, L. - Durand, T. - Hübner, N. - Fisher, A. B. - Kopecký, Jan - Pravenec, Michal . Nrf2-Mediated Antioxidant Defense and Peroxiredoxin 6 Are Linked to Biosynthesis of Palmitic Acid Ester of 9-Hydroxystearic Acid . Diabetes 2018, roč. 67, 6, p. 1190-1199 . IF = 7.199 [ASEP] [ doi ]
Kuda, Ondřej . On the Complexity of PAHSA Research . Cell Metabolism 2018, 28(4), 541-542 . IF = 22.415 [ASEP] [ doi ]
Březinová, Marie - Kuda, Ondřej - Hansíková, Jana - Rombaldová, Martina - Balas, L. - Bardová, Kristina - Durand, T. - Rossmeisl, Martin - Černá, M. - Straňák, Z. - Kopecký, Jan . Levels of palmitic acid ester of hydroxystearic acid (PAHSA) are reduced in the breast milk of obese mothers . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids 2018, roč. 1863, 2, p. 126-131 . IF = 4.402 [ASEP] [ doi ]
Adamcová, Kateřina - Horáková, Olga - Bardová, Kristina - Janovská, Petra - Březinová, Marie - Kuda, Ondřej - Rossmeisl, Martin - Kopecký, Jan . Reduced Number of Adipose Lineage and Endothelial Cells in Epididymal fat in Response to Omega-3 PUFA in Mice Fed High-Fat Diet . Marine Drugs 2018, 16(12)), 515 . IF = 3.772 [ASEP] [ doi ]
Trnovská, J. - Šilhavý, Jan - Kuda, Ondřej - Landa, Vladimír - Zídek, Václav - Mlejnek, Petr - Šimáková, Miroslava - Strnad, Hynek - Škop, V. - Oliyarnyk, O. - Kazdová, L. - Haluzík, M. - Pravenec, Michal . Salsalate ameliorates metabolic disturbances by reducing inflammation in spontaneously hypertensive rats expressing human C-reactive protein and by activating brown adipose tissue in nontransgenic controls . PLoS ONE. 2017, roč. 12, 6, článku e0179063 . IF = 2.766 [ASEP] [ doi ]
Rombaldová, Martina - Janovská, Petra - Kopecký, Jan - Kuda, Ondřej . Omega-3 fatty acids promote fatty acid utilization and production of pro-resolving lipid mediators in alternatively activated adipose tissue macrophages . Biochemical and Biophysical Research Communications.. 2017, roč. 490, 3, p. 1080-1085 . IF = 2.559 [ASEP] [ doi ]
Pravenec, Michal - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Mlejnek, Petr - Šilhavý, Jan - Šimáková, Miroslava - Trnovská, J. - Škop, V. - Marková, I. - Malínská, H. - Hüttl, M. - Kazdová, L. - Bardová, Kristina - Tauchmannová, Kateřina - Vrbacký, Marek - Nůsková, Hana - Mráček, Tomáš - Kopecký, Jan - Houštěk, Josef . Mutant Wars2 gene in spontaneously hypertensive rats impairs brown adipose tissue function and predisposes to visceral obesity . Physiological Research.. 2017, roč. 66, 6, p. 917-924 . IF = 1.324 [ASEP]
Kuda, Ondřej . Bioactive metabolites of docosahexaenoic acid . Biochimie. 2017, roč. 136, May, p. 12-20 . IF = 3.188 [ASEP] [ doi ]
Flachs, Pavel - Adamcová, Kateřina - Zouhar, Petr - Marques, C. - Janovská, Petra - Viegas, I. - Jones, J. G. - Bardová, Kristina - Svobodová, Michaela - Hansíková, Jana - Kuda, Ondřej - Rossmeisl, Martin - Liisberg, U. - Borkowska, A. G. - Kristiansen, K. - Madsen, L. - Kopecký, Jan . Induction of lipogenesis in white fat during cold exposure in mice: link to lean phenotype . International Journal of Obesity. 2017, roč. 41, 3, p. 372-380 . IF = 5.151 [ASEP] [ doi ]
Horáková, Olga - Hansíková, Jana - Bardová, Kristina - Gardlo, Alžběta - Rombaldová, Martina - Kuda, Ondřej - Rossmeisl, Martin - Kopecký, Jan . \\nPlasma Acylcarnitines and Amino Acid Levels As an Early Complex Biomarker of Propensity to High-Fat Diet-Induced Obesity in Mice . PLoS ONE. 2016, roč. 11, 5, e0155776 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Slámová, Kristýna - Papoušek, František - Janovská, Petra - Kopecký, Jan - Kolář, František . Adverse Effects of AMP-Activated Protein Kinase alpha 2-Subunit Deletion and High-Fat Diet on Heart Function and Ischemic Tolerance in Aged Female Mice . Physiological Research. 2016, roč. 65, 1, p. 33-42 . IF = 1.461 [ASEP]
Rohm, M. - Schäfer, M. - Laurent, V. - Üstünel, B. E. - Niopek, K. - Algire, C. - Hautzinger, O. - Sijmonsma, T. P. - Zota, A. - Medrikova, D. - Pellegata, N. S. - Ryden, M. - Kulyte, A. - Dahlman, I. - Arner, P. - Petrovic, N. - Cannon, B. - Amri, E. Z. - Kemp, B. E. - Steinberg, G. R. - Janovská, Petra - Kopecký, Jan - Wolfrun, Ch. - Blüher, M. - Diaz, M. B. - Herzig, S. An AMP-activated protein kinase–stabilizing peptide ameliorates adipose tissue wasting in cancer cachexia in mice . Nature Medicine. 2016, roč. 22, 10, p. 1120-1130 . IF = 29.886 [ASEP] [ doi ]
Liisberg, U. - Fauske, K. R. - Kuda, Ondřej - Fjare, E. - Myrmel, L. S. - Norberg, N. - Froyland, L. - Graff, I. E. - Liaset, B. - Kristiansen, K. - Kopecký, Jan - Madsen, L. Intake of a Western diet containing cod instead of pork alters fatty acid composition in tissue phospholipids and attenuates obesity and hepatic lipid accumulation in mice . Journal of Nutritional Biochemistry. 2016, roč. 33, Jul, p. 119-127 . IF = 4.518 [ASEP] [ doi ]
Hu, XQ. - Cifarelli, V. - Sun, SS. - Kuda, Ondřej - Abumrad, N. A. - Su, X. Major role of adipocyte prostaglandin E2 in lipolysis-induced macrophage recruitment . Journal of Lipid Research. 2016, roč. 57, 4, p. 663-673 . IF = 4.810 [ASEP] [ doi ]
Kuda, Ondřej - Březinová, Marie - Rombaldová, Martina - Slavíková, Barbora - Pošta, Martin - Beier, Petr - Janovská, Petra - Veleba, J. - Kopecký Jr., J. - Kudová, Eva - Pelikánová, T. - Kopecký, Jan . Docosahexaenoic Acid–Derived Fatty Acid Esters of Hydroxy Fatty Acids (FAHFAs) With Anti-inflammatory Properties . Diabetes. 2016, roč. 65, 9, p. 2580-2590 . IF = 8.684 [ASEP] [ doi ]
Bardová, Kristina - Horáková, Olga - Janovská, Petra - Hansíková, Jana - Kůs, Vladimír - van Schothorst, E. M. - Hoevenaars, F.P.M. - Uil, M. - Hensler, Michal - Keijer, J. - Kopecký, Jan . Early differences in metabolic flexibility between obesity-resistant and obesity-prone mice . Biochimie. 2016, roč. 124, May, p. 163-170 . IF = 3.112 [ASEP] [ doi ]
Pavlišová, Jana - Bardová, Kristina - Staňková, B. - Tvrzická, E. - Kopecký, Jan - Rossmeisl, Martin . Corn oil versus lard: Metabolic effects of omega-3 fatty acids in mice fed obesogenic diets with different fatty acid composition . Biochimie. 2016, roč. 124, May, p. 150-162 . IF = 3.112 [ASEP] [ doi ]
Kuda, Ondřej - Rombaldová, Martina - Janovská, Petra - Flachs, Pavel - Kopecký, Jan . Cell type-specific modulation of lipid mediator's formation in murine adipose tissue by omega-3 fatty acids . Biochemical and Biophysical Research Communications. 2016, roč. 469, 3, p. 731-736 . IF = 2.466 [ASEP] [ doi ]
Duivenvoorde, L. P. M. - van Schothorst, E. M. - Swarts, H. M. - Kuda, Ondřej - Steenbergh, E. - Termeulen, S. - Kopecký, Jan - Keijer, J. A Difference in Fatty Acid Composition of Isocaloric High-Fat Diets Alters Metabolic Flexibility in Male C57BL/6JOlaHsd Mice . PLoS ONE. 2015, Vol. 10, 6, e0128515 . IF = 3.057 [ASEP] [ doi ]
Kopecký, Jan - Zicha, Josef . Recent development of biomedical research at the Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences in Prague . Physiological Research. 2015, Vol. 64, 5, p. 595-609 . IF = 1.643 [ASEP]
Veleba, J. - Kopecký Jr., J. - Janovská, Petra - Kuda, Ondřej - Horáková, Olga - Malínská, H. - Kazdová, L. - Oliyarnyk, O. - Škop, V. - Trnovská, J. - Hájek, M. - Škoch, A. - Flachs, Pavel - Bardová, Kristina - Rossmeisl, Martin - Olza, J. - de Castro, S. G. - Calder, P. C. - Gardlo, Alžběta - Fišerová, E. - Jensen, J. - Bryhn, M. - Kopecký, Jan - Pelikánová, T. Combined intervention with pioglitazone and n-3 fatty acids in metformin-treated type 2 diabetic patients: improvement of lipid metabolism . Nutrition & Metabolism. 2015, Vol. 12, Dec 2, p. 52 . IF = 3.28 [ASEP] [ doi ]
Masoodi, M. - Kuda, Ondřej - Rossmeisl, Martin - Flachs, Pavel - Kopecký, Jan . Lipid signaling in adipose tissue: Connecting inflammation & metabolism . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids. 2015, Vol. 1851, 4, p. 503-518 . IF = 4.779 [ASEP] [ doi ]
Sjövall, P. - Rossmeisl, Martin - Hanrieder, J. - Kuda, Ondřej - Kopecký, Jan - Bryhn, M. Dietary uptake of omega-3 fatty acids in mouse tissue studied by time-of-flight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS) . Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2015, Vol. 407, 17, p. 5101-5111 . IF = 3.125 [ASEP] [ doi ]
Villarroya, J. - Flachs, Pavel - Redondo-Angulo, I. - Giralt, M. - Medříková, Daša - Villarroya, F. - Kopecký, Jan - Planavila, A. Fibroblast Growth Factor-21 and the Beneficial Effects of Long-Chain n-3 Polyunsaturated Fatty Acids . Lipids 2014, roč. 49, 11, p. 1081-1089. ISSN 0024-4201. IF = 1.854 [ASEP] [ doi ]
van Schothorst, E. M. - Bunschoten, A. - Hoevenaars, F.P.M. - van der Stelt, I. - Janovská, Petra - Venema, D. - Kopecký, Jan - Hollman, P. C. H. - Keijer, J. Direct comparison of health effects by dietary polyphenols at equimolar doses in wildtype moderate high-fat fed C57BL/6JOlaHsd mice . Food Research International 2014, roč. 65, part a, p. 95-102. ISSN 0963-9969. IF = 2.818 [ASEP] [ doi ]
Teodoro, J.S. - Zouhar, Petr - Flachs, Pavel - Bardová, Kristina - Janovská, Petra - Gomes, A.P. - Duarte, F.V. - Varela, A.T. - Rolo, A.P. - Palmeira, C.M. - Kopecký, Jan . Enhancement of brown fat thermogenesis using chenodeoxycholic acid in mice . International Journal of Obesity 2014, roč. 38, 8, p. 1027-1034. ISSN 0307-0565. IF = 5.004 [ASEP] [ doi ]
Svobodová, Michaela - Andreadou, I. - Skaltsounis, A.-L. - Kopecký, Jan - Flachs, Pavel . Oleuropein as an inhibitor of peroxisome proliferator-activated receptor gamma . Genes and Nutrition. 2014, roč. 9, 1, p. 376. ISSN 1555-8932. IF = 2.794 [ASEP] [ doi ]
Rossmeisl, Martin - Medříková, Daša - van Schothorst, E. M. - Pavlišová, Jana - Kuda, Ondřej - Hensler, Michal - Bardová, Kristina - Flachs, Pavel - Staňková, B. - Vecka, M. - Tvrzická, E. - Žák, A. - Keijer, J. - Kopecký, Jan . Omega-3 phospholipids from fish suppress hepatic steatosis by integrated inhibition of biosynthetic pathways in dietary obese mice . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids 2014, roč. 1841, 2, p. 267-278. ISSN 1388-1981. IF = 5.162 [ASEP] [ doi ]
Pepino, M. Y. - Kuda, Ondřej - Samovski, D. - Abumrad, N. A. Structure-Function of CD36 and Importance of Fatty Acid Signal Transduction in Fat Metabolism . Annual Review of Nutrition 2014, roč. 34, july, p. 281-303. ISSN 0199-9885. IF = 8.359 [ASEP] [ doi ]
Jílková, Zuzana - Hensler, Michal - Medříková, Daša - Janovská, Petra - Horáková, Olga - Rossmeisl, Martin - Flachs, Pavel - Sell, H. - Eckel, J. - Kopecký, Jan . Adipose tissue-related proteins locally associated with resolution of inflammation in obese mice . International Journal of Obesity 2014, roč. 38, 2, p. 216-223. ISSN 0307-0565. IF = 5.004 [ASEP] [ doi ]
Hondares, E. - Gallego-Escuredo, J. M. - Flachs, Pavel - Frontini, A. - Cereijo, R. - Goday, A. - Perugini, J. - Kopecký, P. - Giralt, M. - Cinti, S. - Kopecký, Jan - Villarroya, F. Fibroblast growth factor-21 is expressed in neonatal and pheochromocytoma-induced adult human brown adipose tissue . Metabolism-Clinical and Experimental 2014, roč. 63, 3, p. 312-317. ISSN 0026-0495. IF = 3.894 [ASEP] [ doi ]
Flachs, Pavel - Rossmeisl, Martin - Kopecký, Jan . The effect of n-3 fatty acids on glucose homeostasis and insulin sensitivity. Physiological Research 2014, roč. 63, suppl.1, s93-s118. ISSN 0862-8408. IF = 1.293 [ASEP]
Kuda, Ondřej - Pietka, T. A. - Demianova, Zuzana - Kudová, Eva - Cvačka, Josef - Kopecký, Jan - Abumrad, N. A. Sulfo-N-succinimidyl Oleate (SSO) Inhibits Fatty Acid Uptake and Signaling for Intracellular Calcium via Binding CD36 Lysine 164 . Journal of Biological Chemistry, 2013, Vol. 288, 22, p. 15547-15555 . IF = 4.651 [ASEP] [ doi ]
Janovská, Petra - Flachs, Pavel - Kazdová, L. - Kopecký, Jan . Anti-obesity effect of n-3 polyunsaturated fatty acids in mice fed high-fat diet is independent of cold-induced thermogenesis . Physiological Research, 2013, Vol. 62, 2, p. 153-161 . IF = 1.531 [ASEP]
Flachs, Pavel - Rossmeisl, Martin - Kuda, Ondřej - Kopecký, Jan . Stimulation of mitochondrial oxidative capacity in white fat independent of UCP1: A key to lean phenotype . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids, 2013, Vol. 1831, 5, p. 986-1003 . IF = 4.134 [ASEP] [ doi ]
Rossmeisl, Martin - Macek Jílková, Zuzana - Kuda, Ondřej - Jeleník, Tomáš - Medříková, Daša - Staňková, B. - Kristinsson, B. - Haraldsson, G.G. - Svensen, H. - Stoknes, I. - Sjövall, P. - Magnusson, Y. - Balvers, M.G.J. - Verhoeckx, K.C.M. - Tvrzická, E. Metabolic Effects of n-3 PUFA as Phospholipids Are Superior to Triglycerides in Mice Fed a High-Fat Diet: Possible Role of Endocannabinoids . PLoS ONE, 2012, Vol. 7, 6, e38834 . IF = 3.730 [ASEP] [ doi ]
Ortega, F.J. - Jílková, Zuzana - Moreno-Navarrete, J.M. - Pavelka, S. - Rodriguez-Hermosa, J.I. - Kopecký, Jan - Fernández-Real, J.M. Type I iodothyronine 5′-deiodinase mRNA and activity is increased in adipose tissue of obese subjects . International Journal of Obesity, 2012, Vol. 36, 2, p. 320-324 . IF = 5.221 [ASEP] [ doi ]
Medříková, Daša - Jílková, Zuzana - Bardová, Kristina - Janovská, Petra - Rossmeisl, Martin - Kopecký, Jan . Sex differences during the course of diet-induced obesity in mice: adipose tissue expandability and glycemic control . International Journal of Obesity, 2012, Vol. 36, 2, p. 262-272 . IF = 5.221 [ASEP] [ doi ]
Klaus, S. - Keipert, S. - Rossmeisl, Martin - Kopecký, Jan . Augmenting energy expenditure by mitochondrial uncoupling: a role of AMP-activated protein kinase . Genes and Nutrition, 2012, Vol. 7, 3, p. 369-386 . IF = 3.329 [ASEP] [ doi ]
Horáková, Olga - Medříková, Daša - van Schothorst, E. M. - Bunschoten, A. - Flachs, Pavel - Kůs, Vladimír - Kuda, Ondřej - Bardová, Kristina - Janovská, Petra - Hensler, Michal - Rossmeisl, Martin - Wang-Sattler, R. - Prehn, C. - Adamski, J. - Illig, T. - . Preservation of Metabolic Flexibility in Skeletal Muscle by a Combined Use of n-3 PUFA and Rosiglitazone in Dietary Obese Mice . PLoS ONE, 2012, Vol. 7, 8, e43764 . IF = 3.730 [ASEP] [ doi ]
Hoevenaars, F.P.M. - van Schothorst, E. M. - Horáková, Olga - Voigt, A. - Rossmeisl, Martin - Pico, C. - Caimari, A. - Kopecký, Jan - Klaus, S. - Keijer, J. BIOCLAIMS standard diet (BIOsd): a reference diet for nutritional physiology . Genes and Nutrition, 2012, Vol. 7, 3, p. 399-404 . IF = 3.329 [ASEP] [ doi ]
Pietka, T. A. - Sulkin, M.S. - Kuda, Ondřej - Wang, W. - Zhou, D. - Yamada, K. A. - Yang, K. - Su, X. - Gross, R. W. - Nerbonne, J. M. - Efimov, I. R. - Abumrad, N. A. CD36 Protein Influences Myocardial Ca2+ Homeostasis and Phospholipid Metabolism CONDUCTION ANOMALIES IN CD36-DEFICIENT MICE DURING FASTING . Journal of Biological Chemistry, 2012, Vol. 287, 46, p. 38901-38912 . IF = 4.651 [ASEP] [ doi ]
Pico, C. - Macek Jílková, Zuzana - Kůs, Vladimír - Palou, A. - Kopecký, Jan . Perinatal programming of body weight control by leptin: putative roles of AMP kinase and muscle thermogenesis . American Journal of Clinical Nutrition, 2011, Vol. 94, 6 suppl., 1830S-1837S . IF = 6.669 [ASEP] [ doi ]
Kůs, Vladimír - Flachs, Pavel - Kuda, Ondřej - Bardová, Kristina - Janovská, Petra - Svobodová, Michaela - Macek Jílková, Zuzana - Rossmeisl, Martin - Wang-Sattler, R. - Yu, Z. - Illig, T. - Kopecký, Jan . Unmasking Differential Effects of Rosiglitazone and Pioglitazone in the Combination Treatment with n-3 Fatty Acids in Mice Fed a High-Fat Diet . PLoS ONE, 2011, Vol. 6, 11, e27126 . IF = 4.092 [ASEP] [ doi ]
Hensler, Michal - Bardová, Kristina - Macek Jílková, Zuzana - Wahli, W. - Meztger, D. - Chambon, P. - Kopecký, Jan - Flachs, Pavel . The inhibition of fat cell proliferation by fatty acids in dietary obese mice . Lipids in Health and Disease, 2011, Vol. 10, -, p. 128 . IF = 2.170 [ASEP] [ doi ]
Flachs, Pavel - Rühl, R. - Hensler, Michal - Janovská, Petra - Zouhar, Petr - Kůs, Vladimír - Macek Jílková, Zuzana - Papp, E. - Kuda, Ondřej - Svobodová, Michaela - Rossmeisl, Martin - Tsenov, Grygoriy - Mohamed-Ali, V. - Kopecký, Jan . Synergistic induction of lipid catabolism and anti-inflammatory lipids in white fat of dietary obese mice in response to calorie restriction and n-3 fatty acids . Diabetologia, 2011, Vol. 54, 10, p. 2626-2638 . IF = 6.814 [ASEP] [ doi ]
Beneš, J. - Kazdová, L. - Drahota, Zdeněk - Houštěk, Josef - Medříková, Daša - Kopecký, Jan - Kovářová, Nikola - Vrbacký, Marek - Sedmera, David - Strnad, Hynek - Kolář, Michal - Petrák, J. - Benada, Oldřich - Škaroupková, P. - Červenka, L. - Melenovsky, . Effect of metformin therapy on cardiac function and survival in a volume-overload model of heart failure in rats . Clinical science, 2011, Vol. 121, 1, p. 29-41 . IF = 4.317 [ASEP] [ doi ]
Macek Jílková, Zuzana - Pavelka, Stanislav - Flachs, Pavel - Hensler, Michal - Kůs, Vladimír - Kopecký, Jan . Modulation of type I iodothyronine 5’-deiodinase activity in white adipose tissue by nutrition: possible involvement of leptin . Physiological Research, 2010, Vol. 59, 4, p. 561-569 . IF = 1.646 [ASEP]
Jeleník, Tomáš - Rossmeisl, Martin - Kuda, Ondřej - Macek Jílková, Zuzana - Medříková, Daša - Kůs, Vladimír - Hensler, Michal - Janovská, Petra - Mikšík, Ivan - Baranowski, M. - Gorski, J. - Hébrard, S. - Jensen, T. E. - Flachs, Pavel - Hawley, S. - Violl . AMP-activated Protein Kinase alfa2 Subunit Is Required for the Preservation of Hepatic Insulin Sensitivity by n-3 Polyunsaturated Fatty Acids . Diabetes, 2010, Vol. 59, 11, p. 2737-2746 . IF = 8.889 [ASEP] [ doi ]
van Schothorst, E. M. - Flachs, Pavel - Franssen-van Hal, N. - Kuda, Ondřej - Bunschoten, A. - Molthoff, J. - Vink, C. - Hooiveld, G. J.E.J. - Kopecký, Jan - Keijer, J. Induction of lipid oxidation by polyunsaturated fatty acids of marine origin in small intestine of mice fed a high-fat diet . B M C Genomics, 2009, Vol. 110, 10, p. 1-11 . IF = 3.759 [ASEP] [ doi ]
Rossmeisl, Martin - Jeleník, Tomáš - Jílková, Zuzana - Slámová, Kristýna - Kůs, Vladimír - Hensler, Michal - Medříková, Daša - Povýšil, C. - Flachs, Pavel - Mohamed-Ali, V. - Bryhn, M. - Berge, K. - Holmeide, A.K. - Kopecký, Jan . Prevention and Reversal of Obesity and Glucose Intolerance in Mice by DHA Derivatives . Obesity, 2009, Vol. 17, 5, p. 1023-1031 . IF = 3.366 [ASEP] [ doi ]
Kuda, Ondřej - Staňková, B. - Tvrzická, E. - Hensler, Michal - Jeleník, Tomáš - Rossmeisl, Martin - Flachs, Pavel - Kopecký, Jan . Prominent role of liver in elevated plasma palmitoleate levels in response to rosiglitazone in mice fed high-fat diet . Journal of Physiology and Pharmacology, 2009, Vol. 60, 4, p. 125-140 . IF = 1.489 [ASEP]
Kuda, Ondřej - Jeleník, Tomáš - Jílková, Zuzana - Flachs, Pavel - Rossmeisl, Martin - Hensler, Michal - Kazdová, L. - Ogston, N. - Baranowski, M. - Gorski, J. - Janovská, Petra - Kůs, Vladimír - Polák, J. - Mohamed-Ali, V. - Burcelin, R. - Cinti, S. - Bry . n-3 Fatty acids and rosiglitazone improve insulin sensitivity through additive stimulatory effects on muscle glycogen synthesis in mice fed a high-fat diet . Diabetologia, 2009, Vol. 52, 5, p. 941-951 . IF = 6.551 [ASEP] [ doi ]
Kopecký, Jan - Rossmeisl, Martin - Flachs, Pavel - Kuda, Ondřej - Brauner, Petr - Jílková, Zuzana - Staňková, B. - Tvrzická, E. - Bryhn, M. n-3 PUFA: bioavailability and modulation of adipose tissue function . Proceedings of the Nutrition Society, 2009, Vol. 68, 4, p. 361-369 . IF = 4.321 [ASEP] [ doi ]
Flachs, Pavel - Rossmeisl, Martin - Bryhn, M. - Kopecký, Jan . Cellular and molecular effects of n–3 polyunsaturated fatty acids on adipose tissue biology and metabolism . Clinical science, 2009, Vol. 116, 1, p. 1-16 . IF = 3.982 [ASEP] [ doi ]
Ogston, N. C. - Karastergiou, K. - Hosseinzadeh-Attar, M. J. - Bhome, R. - Madani, R. - Stables, M. - Gilroy, D. - Flachs, Pavel - Hensler, Michal - Kopecký, Jan - Mohamed-Ali, V. Low-dose acetylsalicylic acid inhibits the secretion of interleukin-6 from white adipose tissue . International Journal of Obesity, 2008, Vol. 32, 12, p. 1807-1815 . IF = 3.640 [ASEP] [ doi ]
Mullerová, D. - Kopecký, Jan - Matějková, D. - Muller, L. - Rosmus, J. - Racek, J. - Šefrna, F. - Opatrná, S. - Kuda, Ondřej - Matejovic, M. Negative association between plasma levels of adiponectin and polychlorinated biphenyl 153 in obese women under non-energy-restrictive regime . International Journal of Obesity, 2008, Vol. 32, 12, p. 1875-1878 . IF = 3.640 [ASEP] [ doi ]
Kůs, Vladimír - Pražák, Tomáš - Brauner, Petr - Hensler, Michal - Kuda, Ondřej - Flachs, Pavel - Janovská, Petra - Medříková, Daša - Rossmeisl, Martin - Jílková, Zuzana - Štefl, B. - Pašťálková, Eva - Drahota, Zdeněk - Houštěk, Josef - Kopecký, Jan . Induction of muscle thermogenesis by high-fat diet in mice: association with obesity-resistance . American Journal of Physiology, 2008, Vol. 295, 2, E356-E367 . IF = 3.855 [ASEP] [ doi ]
Müllerová, D. - Kopecký, Jan . White adipose tissue: storage and effector site for environmental pollutants . Physiological Research, 2007, Vol. 56, 4, p. 375-381 . IF = 1.505 [ASEP]
Flachs, Pavel - Šponarová, Jana - Kopecký, P. - Horváth, Ondřej - Šedivá, A. - Nibbelink, M. - Casteilla, L. - Medříková, Daša - Neckář, Jan - Kolář, František - Kopecký, Jan . Mitochondrial uncoupling protein 2 gene transcript levels are elevated in maturating erythroid cells . FEBS Letters, 2007, Vol. 581, 6, p. 1093-1097 . IF = 3.263 [ASEP]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D.

vedoucí oddělení

MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

zástupce vedoucího oddělení

Mgr. Olga Horáková, Ph.D.

vědecký pracovník

Ing. Petra Janovská, Ph.D.

vědecký pracovník

Mgr. Kristina Bardová, Ph.D.

vědecký pracovník

RNDr. Petr Zouhar, Ph.D.

vědecký pracovník 

Mgr. Kateřina Adamcová

postgraduální student

(mateřská dovolená)

Mgr. Jiří Funda

postgraduální student

Mgr. Ilariia Irodenko

postgraduální student

Mgr. Veronika Kalendová

postgraduální student

Ing. Lucie Leňková

postgraduální student

Mgr. Marko Mitrović

postgraduální student

Mgr. Sara Stanić

postgraduální student

Mgr. Karolína Seďová

technický pracovník

Jana Jahelková

technický pracovník

Daniela Šálková

technický pracovník

Ing. Adéla Krejcárková, Ph.D.

technický pracovník 

(mateřská dovolená)

 

Mgr. Jana Burešová

postgraduální student

(mateřská dovolená)

 

Mgr. Jana Pavlišová

postgraduální student

(mateřská dovolená)